Bilafgifter kan omlægges

15. marts 2019
Der er andre muligheder end at sætte indkomstskatter i vejret, når vi går over til elbiler. Det Økologiske Råd kommenterer på Peter Birch Sørensens indlæg om skatteomlægninger i Politiken d. 10.03.2019.

Peter Birch Sørensen skriver d. 10.3. en interessant kommentar i Politiken om de nødvendige skatteomlægninger, når vi skal over til elbiler frem mod 2030. Regeringen har netop nedsat en kommission og skriver i kommissoriet, at bilbeskatningen skal give samme indtægt til staten fremover. PBS finder at dette er en problematisk indsnævring af kommissoriet, hvilket jeg er enig i. PBS finder desuden, at det bedst kan opnås ved at hæve indkomstskatter. Han begrunder det med, at bilisterne bør beskattes mindre, når bilernes miljø- og klimabelastning går ned, når man går over til elbiler. Biler belaster samfundet med en række udgifter. I dag medregner man ulykker, slid på vejene, luftforurening, støj og til dels klimabelastning. Sidstnævnte medregnes nemlig kun i form af en art kvotepris, idet de reelle omkostninger ved klimaforandringer er svære at opgøre, men vi ved de er langt højere end kvoteprisen. Derudover medvirker bilismen til, at danskerne bevæger sig for lidt – i forhold til hvis de cyklede eller gik – i kombination med tog og bus. Vi ved, at mangel på motion medfører voldsom stigning i en række folkesygdomme, som – udover de menneskelige omkostninger – belaster samfundet med milliardudgifter i sundhedssektoren.

PBS skriver, at bilismens omkostninger efter ”alle ædruelige skøn” er noget lavere end den nuværende bilbeskatning. Men der er altså store omkostninger, som ikke medregnes. Dertil kommer, at det er naturligt at se på hele vejtransporten, inklusive lastbilerne. Beregninger viser, at disse kun betaler ca. 1/3 af de samfundsmæssige omkostninger de forårsager. Man har med andre ord en skævdeling inden for vejtransporten, hvor lastbilerne betaler langt mindre end de koster samfundet, mens personbilerne muligvis betaler lidt mere – selv om man inddrog alle faktorer.

Når vi går over til elbiler, sænkes personbilernes omkostninger for samfundet. Så kunne man sænke afgifterne på personbiler og indhente det manglende provenu ved at lade lastbilerne betale for deres faktiske omkostninger. De øgede afgifter på lastbiler skal ikke betales af vognmændene, men lægges på transportpriserne, så vi alle betaler en smule mere for varerne. Men vil danske vognmænd så tabe i konkurrencen med nabolandenes vognmænd? I dag har vi den omvendte situation. Den danske dieselafgift er lavere end i vores nabolande, så vi er med til at presse dieselprisen nedad i nabolandene, til skade for klimaet. Hvis afgifterne på lastbiler var højere, kunne vi lade afgifterne afhænge mere af køretøjets klimabelastning og luftforurening. Der findes allerede lastbiler og busser til en række formål, som drives på el eller biogas, men der er få der vælger disse, bl.a. fordi diesel er så billigt.

Dertil kommer, at vi mangler afgift på flyrejser, som vores nabolande har. Det ville også give et provenu, som kunne være med til at lukke hullet – også selv om noget af det skulle bruges til at støtte forskning i alternative flybrændstoffer.

Jeg har ikke det færdige regnestykke. Men det er for tidligt at konkludere, at det eneste rigtige er et hæve indkomstskatterne. Og hvis man politisk ønsker fortsat at give rabat til lastbilerne, kan man også argumentere for, at så må afgifterne på personbiler opretholdes på et højere niveau, så den samlede vejtransport alt i alt betaler for de omkostninger den lægger på samfundet. Det vil have den fordel, at vi opretholder en vis tilskyndelse til at bruge kollektiv trafik, cykle og gå. Derved medvirker man til at opretholde byer, der er rare at færdes i og opholde sig i, frem for at stoppe til i biltrafik. Samtidig vil det medvirke til at holde livsstilssygdommene nede. En elbil giver ligeså lidt motion som en dieselbil!

Endelig argumenterer PBS for at omlægge en større del af bilafgifterne til brændstofafgifter og roadpricing. Det er en god idé, da roadpricing kan holde biltrafikken nede, specielt i myldretiderne og dermed løsne det konstante pres for at bygge flere motorveje og udvide de eksisterende. Dog er der stadig behov for en vis registreringsafgift på biler for at tilskynde bilkøberne til at vælge den mest CO2-besparende bil. Der er nemlig brug for et direkte prissignal på det tidspunkt, hvor man køber bil. Det er ganske vist muligt at lade roadpricing-afgiften afhænge af bilens brændstofforbrug, men de færreste købere vælger bil ud fra dens samlede omkostninger set over bilens levetid.

Der er med andre ord andre muligheder end at sætte indkomstskatter i vejret, når vi går over til elbiler. Og disse muligheder bør udnyttes først.

Kontakt

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk