Vedtægter

§ 1 Navn og formål

Vedtaget på generalforsamling den 18. september 2023

 • 1

  Foreningens navn er ”Rådet for Grøn Omstilling”.

 • 2

  Foreningens formål er at fremme grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

 • 3

  Foreningen er uafhængig af privatøkonomiske og organisatoriske interesser og er uden partipolitiske bindinger.

 • 4

  Foreningen udgiver artikler og analyser på sin hjemmeside, der har fokus på emner, som er i overensstemmelse med foreningens formål

§ 2 Medlemmer

 • 1

  Rådet for Grøn Omstilling optager medlemmer, der støtter foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 • 2

  Medlemmer kan være personer, foreninger, organisationer eller virksomheder.

 • 3

  Nye medlemmer skal godkendes af rådets bestyrelse.

 • 4

  Alle medlemmer, herunder foreninger, organisationer og virksomheder, har én stemme på generalforsamlingen.

 • 5

  Medlemmer kan ekskluderes, hvis en generalforsamling med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte beslutter dette.

 • 6

  Medlemskab ophører, hvis kontingentet ikke er betalt til den fastsatte frist.

 • 7

  Udmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til sekretariatet. Hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse kan ikke finde sted.

§ 3 Generalforsamlingen

 • 1

  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

 • 2

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer begærer det.

 • 3
  Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse annonceres via foreningens formidlingskanaler.
 • 4

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Godkendelse af bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
 • 5

  Forslag som ønskes drøftet under indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

§ 4 Bestyrelsen

 • 1
  Bestyrelsen består af syv medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen suppleres med to bestyrelsessuppleanter, der ligeledes vælges på generalforsamlingen.
 • 2
  Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af rådet i overensstemmelse med vedtægterne og er det øverste besluttende organ mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden.
 • 3
  Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. En forening, organisation eller virksomhed kan højst besætte 1 plads i bestyrelsen, medmindre andre repræsentanter fra foreningen, organisationen eller virksomheden samtidig er individuelle medlemmer.
 • 4
  Ved kandidatopstillingen og valget tilstræbes en bestyrelsessammensætning, der afspejler kompetencebehovet. Højst 4 af medlemmerne må være af samme køn.
 • 5
  Forslag til bestyrelseskandidater skal være sekretariatet i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.
 • 6
  Ved valg af hhv. bestyrelsen og suppleanter skal hvert medlem, som deltager i generalforsamlingen, afgive et antal stemmer, som svarer til halvdelen af de medlemmer, der er på valg. Hvis der er et ulige antal på valg rundes op. Ved stemmelighed afholdes ny afstemning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer. Kandidater til bestyrelsen som ikke vælges, opstilles i valget af suppleanter, såfremt de ønsker det.
 • 7
  Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Genopstilling kan finde sted. Valg som suppleant gælder også for 2 år, men hvis en suppleant midt i valgperioden overgår til ordinært medlem, i forbindelse med et medlems udtræden, indtræder suppleanten i det udtrædende medlems valgperiode. Genopstilling kan finde sted.
 • 8
  Ansatte i sekretariatet kan ikke bestride en bestyrelsespost. Sekretariatets personale kan udpege en observatør, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 • 9
  Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og næstforperson.
 • 10
  Forpersonen har ansvaret for, at der indkaldes til møder i bestyrelsen. Derudover skal bestyrelsen indkaldes, hvis mindst tre medlemmer begærer det. Indkaldelser skal ske med mindst en uges varsel.
 • 11
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

§ 5 Advisory Board

 • 1
  Advisory Board er organisationens rådgivende organ, som skal understøtte foreningens faglige og politiske virke. Advisory Board kan drøfte RGO´s faglige indsatsområder og bidrage med input til bestyrelsen, der er den øverste beslutningsmyndighed.
 • 2
  Medlemsorganisationer, medlemsvirksomheder og udvalgte faglige eksperter kan få sæde i Advisory Board efter kriterier, som fastlægges af bestyrelsen. Medlemsorganisationer – og virksomheder kan hver maksimalt få en repræsentant.
 • 3
  Medlemmer af Advisory Board udpeges for en periode af to år, og genudpegning kan finde sted.
 • 4
  Repræsentanter fra betalende organisationsmedlemmer udtræder, når medlemskabet ophører.
 • 5
  Bestyrelsen kan afsætte medlemmer af Advisory Board med 2/3 deles flertal på et bestyrelsesmøde.
 • 6
  Forpersonen i Advisory Board vælges blandt medlemmerne af Bestyrelsen. Forpersonen vælges for en 2-årig periode og kan maksimalt sidde i tre sammenhængende valgperioder.
 • 7
  Forpersonen i Advisory Board er ansvarlig for at planlægge møderne og rapportere til bestyrelsen. Udvalget kan derudover fastlægge sin egen organisering.
 • 8
  Advisory Board vedtager på sit stiftende møde procedurer for dets virke. Herefter behandles disse procedurer mindst en gang årligt

§ 6 Sekretariatet

 • 1
  Foreningen opretholder et sekretariat. Bestyrelsen ansætter en direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse af sekretariatet.
 • 2
  Bestyrelsen udarbejder en instruks til direktøren i organisationen, der beskriver ansvar og pligter i forbindelse med delegeringen af ansvaret for den daglige ledelse fra bestyrelsen til direktøren

§ 7 Regnskab, revision og budget

 • 1
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Hvis foreningens omsætning falder til under 300.000 kr./år, og der ikke modtages støtte fra instanser som kræver, at revisoren skal være registreret eller statsautoriseret, bortfalder kravet herom.
 • 2
  Rådet for Grøn Omstilling hæfter kun med foreningens egen formue. Foreningen tegnes af enten forpersonen og direktøren i forening eller hver for sig sammen med mindst 1 andet medlem af bestyrelsen. Der kan gives fuldmagt og meddeles prokura, herunder også til godkendelse af nye medlemmer.

§ 8 Vedtægtsændringer

 • 1
  Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når medlemmerne er gjort bekendt med forslaget mindst 4 uger før generalforsamlingen, og når mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

§ 9 Opløsning

 • 1
  Opløsning kan finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dog kan opløsning besluttes af kun én generalforsamling, såfremt det besluttes enstemmigt af de tilstedeværende medlemmer.
 • 2
  Ved beslutning om foreningens opløsning anvendes formuen i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, idet et likvidationsprovenu eller overskud skal gå til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.