Danmark bør støtte strammere regler for brug af biomasse

7. marts 2023
Danmark bør støtte Europa-Parlamentets forsøg på at styrke kravene til brug af biomasse. Det nuværende forbrug af biomasse er hverken bæredygtigt eller CO2-neutralt - og skovene lider under det.

Brugen af biomasse i Danmark stiger støt, og det har store konsekvenser for skovene og naturen. Derfor er det positivt, at der i Bruxelles arbejdes på en forbedring af EU-direktivet for Vedvarende Energi (VE-direktivet). Der er dog ikke lagt op til helt at forhindre støtte til brugen af biomasse som vedvarende energikilde, sådan som Dansk Skovforening hævder i  Klimamonitor d. 22. februar. Så langt går det nye VE-direktiv ikke. I stedet har Europa-Parlamentet foreslået strammere regler, herunder at træbaseret biomasse taget direkte fra skovene ikke må tælles med i landenes vedvarende energimål, hvis det bruges på et niveau over gennemsnittet fra perioden 2017-2020.

Direktivet forhindrer altså langtfra brugen af al primær træbiomasse. Ifølge Klimarådet forventes Danmarks forbrug af biomasse i 2030 at være på niveau med gennemsnittet fra 2017-2020, og Europa-Parlamentets forslag om at lægge et loft på at tælle biomasse med i landenes klimamål bør derfor slet ikke skabe bekymring i Danmark.  

Hvis nye stramninger af direktivet kommer til at påvirke det danske biomasseforbrug, vil det være som konsekvens af vores overforbrug af denne energikilde, og ikke urimelige krav. FN’s Klimaråd (IPCC) vurderer, at et globalt bæredygtigt forbrug af biomasse bør ligge på 10 GJ pr. borger i 2050. I Danmark er vi allerede på 40 GJ pr. borger. Klimarådet slår også fast i deres nye statusrapport, at det danske forbrug af biomasse ikke er bæredygtigt på sigt og heller ikke giver mening fra et klimaperspektiv. Biomasse er ikke CO2-neutralt, særligt ikke i de mængder, der bruges i dag i Danmark. Det vil være kærkomment med incitamenter til at nedsætte vores forbrug og sikre, at andre lande følger med. 

Brugen af biomasse i Europa, har ligesom i Danmark, været støt stigende de sidste mange år. I Europa er biomasseforbruget steget med 239 % siden 1990 og forventes at stige yderligere frem mod 2030. En af hovedårsagerne til dette voldsomme overforbrug af biomasse skyldes, at EU’s VE-direktiv tillader medlemslandene at tælle biomasse med som vedvarende energi og endda give statsstøtte til det. 

Direktivet er nu under revision i EU. For skovene, biodiversiteten og klimaet ville det ideelle resultat af revisionen være, hvis direktivet fremover forhindrede, at biomasse kan betegnes som en vedvarende energikilde. Det forslag er dog slet ikke på tale. Det bedste forslag til revisionen er derfor Europa-Parlamentets forslag om at sætte et loft over, hvordan brug af biomasse taget direkte fra skovene kan tælles med i landenes klimamål. . 

Forhandlingerne i EU om VE-direktivet er ikke slut endnu, men medlemslandene i Ministerrådet kæmper for at bevare status quo og tillade et fortsat og stigende overforbrug af biomasse. Det sker til trods for, at vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise. 

Danmark bør støtte de folkevalgte 
Danmark bør støtte Europa-Parlamentets forslag, der kan begrænse det store pres på skovene, som den øgede efterspørgsel på biomasse har ført til. Samtidig vil det kunne skabe incitament til udarbejdelsen af en bæredygtig biomasse-strategi i Danmark.

Dansk Skovforening påpeger i deres debatindlæg, at en afskaffelse  af tilskuddet til brug af biomasse vil påvirke produktionen af tømmer og andre former for gavntræ, da den enkelte skovejer vil miste motivation til overhovedet at producere træ. Hvis det virkelig er tilfældet, at skovejerne kun motiveres af muligheden for salg af træ til afbrænding, bør vores fælles fokus være på at finde andre måder at tilskynde skovejerne til træproduktion – måske endda til bæredygtig skovdrift og -forvaltning med øje for biodiversitet, klima og natur.

Desuden bør det også tages i betragtning, at næsten halvdelen af Danmarks biomasse er importeret. Dermed belaster vores brug af biomasse som energikilde ikke kun danske arealer, men bidrager også til biodiversitetskrisen globalt, som Klimarådet har påpeget. Det er nødvendigt, at passe på skovene og lade især gamle og store træer blive i skoven både for at beskytte biodiversiteten og opretholde CO2-lagrene i skovene. Dette er afgørende for at bekæmpe to af de alvorlige kriser, vi står i lige nu; biodiversitetskrisen og klimakrisen. 

Dansk Skovforening skriver, at vi kun kan nå vores klimamål i Danmark, hvis vi fortsat medregner biomasse som en CO2-neutral energikilde i vores klimaregnskab. Hvis det er tilfældet, bør vi overveje, om vi ønsker reelle CO2-reduktioner eller blot målopfyldelse på papiret. Både Klimarådet og Europa-Parlamentet anbefaler helt at undgå afbrænding af træer direkte fra skovene og i stedet finder en bæredygtig praksis for vedvarende energikilder og skovdrift.

Danmarks klimaambitioner bør medføre, at vi støtter de mest ambitiøse initiativer for at stoppe overforbruget af biomasse og tjene som et godt eksempel for andre lande. Vi opfordrer derfor den danske regering til at bakke op om Europa-Parlamentets forslag om at fastsætte et loft over brugen af primær træbaseret biomasse og stoppe subsidierne til denne type energikilde, samt arbejde på en plan for at udfase brugen af biomasse generelt.

Debatindlægget er også bragt i Klimamonitor den 7. marts 2023 og skrevet af Julie Abrahamsen, rådgiver energi og klima, Rådet for Grøn Omstilling, Anne-Sofie Sadolin Henningsen, rådgiver, Verdens Skove, Thomas Meinert Larsen, klimapolitisk rådgiver, Klimabevægelsen, Morten Nielsen, politik- og kampagnekoordinator, Global Aktion, Jacob Bjelskov Jørgensen, politisk rådgiver og projektleder, Nyt Europa samt Knud N. Flensted, Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife.