Forslag til CO2-afgift er for lav, for skæv og for usikker

8. februar 2022
Ekspertgruppen for en CO2-afgift har i dag offentliggjort deres første delrapport. Rapporten indeholder tre modeller for en CO2-afgift, der alle indeholder supplerende regulering, som adresserer konkurrenceudfordringer. Rådet for Grøn Omstilling finder, at afgiften burde være højere, at der satses for meget på CCS, og at modellerne misser en mulighed for at kombinere afgift på udledning og forbrug. Endelig rammer modellerne skævt. Rådet ser dog også gode takter i rapporten.

”Jeg håber ikke, politikerne samler nogle af de foreslåede modeller op. De er for uambitiøse, for usikre og uretfærdige. Vi bør hverken sigte mod reduktioner ved at sende produktion ud af landet eller gøre os afhængige af usikre teknologier,” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Indfasning udskydes til 2025, og afgiftsniveauet ender for lavt 

Rapporten beskriver en CO2-afgift, der fases ind fra 2025 og lander på 750 kr./ton i 2030. Rådet for Grøn Omstilling finder, at dette bygger på optimistiske forudsætninger for brug af endnu ikke færdigudviklede teknologier som CO2-opsamling og -lagring (CCS) og landbrugsteknologier som pyrolyse. For at tage højde for dette bør man lægge sig tættere på tidligere anbefalinger fra Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd om afgiftsniveau på 1200-1500 kr./ton i 2030. Rådet mener også, at 2025 er for lang tid at vente. 

Det er lidt sent at starte indfasningen i 2025, og vi undrer os over både startniveauet i 2025, der er langt lavere end prisen for CO2-kvoter i det europæiske kvotesystem, og slutniveauet i 2030 på kun 750 kr. Afgiften skal højere op, hvis vi skal indfri vores ambitioner på en omkostningseffektiv måde,” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.  

Endnu en gang satses der for meget på CCS 

Ekspertgruppen opnår en del reduktioner gennem tilskud til CCS. Det er ifølge Claus Ekman en usikker vej, som fylder for meget. Til gengæld går rapporten udenom afgift på biomasse, som ellers kunne stimulere til reel grøn omstilling. 

CCS er en usikker vej at gå, og hvis teknologiens løfter ikke bliver indfriet, eller bliver dyrere, risikerer vi at skyde langt under vores målsætning. Det kan også betyde, at vores reduktion i høj grad skabes via import og lagring af kulstof via biomasse og ikke gennem reel omstilling i Danmark. Dette kunne man have adresseret ved også at indføre en biomasseafgift, men det behandler rapporten slet ikke,” siger Claus Ekman.  

Rapporten indeholder flere skæve prioriteringer 

Rapporten beskriver blandt andet, hvordan store tilskud til industrien og til yderligere lempelser af el-afgiften kan finansieres gennem en forhøjelse af bundskatten. Der lægges også op til forskellige afgiftstryk for virksomheder inden for og uden for kvotesektoren. Disse forslag falder ikke i god jord hos Rådet for Grøn Omstilling. 

”Det er skævt, at to næsten ens virksomheder, hvor den ene er uden for kvotesektoren, og den anden er inden for, rammes meget forskelligt. Ligesom det er skævt, når regningen for en usikker omstilling af industrien lander hos borgere, der i forvejen er økonomisk pressede,” siger Claus Ekman. 

Konkurrenceproblemet kan imødegås med forbrugsafgifter  

Rapporten beskriver dilemmaet mellem at højere afgift er mere effektiv, men til gengæld giver større fare for “lækage”, dvs. at virksomheder flytter ud af Danmark – mens omvendt lavere afgift giver mindre lækage, men større omkostninger for samfundet. Dilemmaet skyldes, at man kun foreslår afgift på udledning, og disse vil kun ramme dansk produktion men friholde import. Rådet for Grøn Omstilling mener, at udfordringen kunne løses ved at kombinere afgiften på CO2-udledning med forbrugsafgift. Claus Ekman forklarer: 

”Det undrer, at ekspertgruppen afviser forbrugsafgifter med et argument om, at det er for vanskeligt at administrere. Men vi foreslår, at det kun indføres i få, særligt udsatte brancher, såsom cement og teglindustri, hvilket vil fremme bæredygtige alternativer uden at ramme den danske produktion mere end den udenlandske”  

Også positive takter 

Rapporten indeholder også forslag til en udvidelse og omlægning af CO2-afgiften. Der lægges op til indførelse af CO2-afgift for bl.a. diesel i landbrug og fiskeri, indenrigsflyvning og indenrigssøfart. Ligeledes foreslås det at omlægge energiafgifter i varme og transportsektoren til CO2-afgifter. 

”Det er rigtig positivt, at der foreslås afgifter på områder, som indtil nu har været helt afgiftsfritaget. Omlægning af energiafgifter er også positivt, selvom det samlede afgiftstryk her ikke stiger nok. Jeg håber, at politikerne tager udvidelserne og omlægninger med i den kommende afgiftsreform,” siger Claus Ekman. 

Mere information 
Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, tlf. 2728 4949 

For yderligere information:

Kontakt sekretariatet:

(+45) 3315 0977

info@rgo.dk