Grønne organisationer: Regeringen skal gøre Biodiversitetsrådet permanent på samme niveau som Klimarådet

16. november 2023
Biodiversitetsrådet skal styrkes og gøres permanent, så det med faglig viden kan bistå med at løse den enorme forpligtelse, et grønt foregangsland ikke kan undslå sig, skriver en række grønne organisationer i et opråb til regeringen.

Da Danmark fik Biodiversitetsrådet i 2021 skete det i erkendelse af, at det trods mange politiske løfter ikke er lykkedes at vende det voldsomme tab af biodiversitet.

Rådets opgave er at holde skiftende regeringer og Folketinget på rette kurs med stærk faglig rådgivning, og det blev bredt anerkendt som et vigtigt skridt i kampen for at bevare og fremme naturen i Danmark.

Alligevel har regeringen med dens seneste forslag til finanslov ikke afsat penge til at sikre rådet efter 2024. Herved sår regeringen tvivl om Biodiversitetsrådets fremtid, og risikerer at svække rådets arbejde igennem hele 2024, fordi rådet uden en langsigtet bevilling vanskeligt vil kunne adressere de komplekse udfordringer tilfredsstillende.

Samme status som Klimarådet for at nå EU og FN

Det hele skal ses på den ulykkelige baggrund, at Danmark allerede har mistet omkring 400 arter, mens mere end 1.800 flere står på rødlisten over arter, vi risikerer at miste i fremtiden, hvis vi ikke handler.

Danmark kan ikke længere se passivt til, men skal naturligvis bidrage seriøst til EU’s og FN’s mål om at beskytte naturen i langt højere grad end i dag.

EU fastslår, at 30 procent af EU’s land- og havareal i 2030 skal være effektivt beskyttet og forvaltet, og heraf skal en tredjedel være ”strengt beskyttet”. FN har et globalt naturmål om 30 procent beskyttet natur i 2030. Danmark skal således ikke skrue ned for ambitionerne, men vi skal derimod op i fart.

Ligesom Klimarådet er Biodiversitetsrådet et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan regeringen iværksætter fagligt velfunderede naturindsatser.

Og ligesom Klimarådet bør Biodiversitetsrådet derfor også sikres en permanent rolle, hvor det løbende vurderer og evaluerer indsatserne på naturområdet og kommer med anbefalinger til konkrete tiltag og virkemidler.

Biodiversitetsarbejdet er gået i stå

Biodiversitetsrådet blev nedsat som en del af natur- og biodiversitetspakken fra 2020. Og opgaven var blandt andet at understøtte implementeringen af netop indsatserne fra natur- og biodiversitetspakken, ikke mindst udlægning af de 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker.

De indsatser halter imidlertid gevaldigt. Ikke en eneste naturnationalpark er endnu etableret – tværtimod synes arbejdet af uforklarlige årsager at være gået helt i stå.

I Danmarks grønne organisationer er vi stærkt foruroligede over den tydeligt manglende handling, og vi ser ligeså den manglende bevilling til Biodiversitetsrådet som et bekymrende politisk signal om, at naturen heller ikke under denne regering har den fornødne prioritet.

Vi foreslår derfor regeringen ikke alene at gøre Biodiversitetsrådet permanent, men også at styrke rådet, så det kan bistå med at løse den enorme – og enormt vigtige – forpligtelse, et grønt foregangsland ikke kan undslå sig.

I forhold til opgaven er Biodiversitetsrådet lige nu stærkt underfinansieret. Dets årlige bevilling på beskedne 4 millioner kroner svarer til 1/6 af Klimarådets, og det er slet ikke tilstrækkeligt til, at det kan levere den nødvendige rådgivning. Bevillingen skal øges markant, så Biodiversitetsrådet kan iværksætte analyser, dér hvor vi mangler viden.

Faglig støtte til lovgivningen

For vi skal selvfølgelig finde og anvende de bedste og mest omkostningseffektive tiltag. Biodiversitetsrådet peger selv i deres rapport fra 2022 på nogle oplagte steder, hvor der mangler viden.

Først og fremmest er der behov for, at vi samtænker vores klima- og biodiversitetsindsatser. Det er i vores optik ikke et spørgsmål om at afveje naturhensyn overfor klimahensyn, som statsministeren ellers sagde i sin åbningstale til Folketinget i starten af oktober.

Vi skal derimod have iværksat de virkemidler, der kan bidrage til at løse begge kriser hånd i hånd. Men det kræver selvfølgelig viden og faglig rådgivning. Uden den rette forskning og data, kan vi ikke finde de rette løsninger for naturen.

Ud over opgaven med at rådgive regeringen og Folketinget om indsatser og virkemidler, skal et styrket Biodiversitetsråd også løfte opgaven med bred formidling og aktiv deltagelse i den offentlige debat.

Der er et stærkt behov for, at man sagligt og fagligt får udbredt kendskabet til biodiversitetskrisen og de værktøjer, der skal i brug, hvis vi skal vende naturens negative udvikling i et land, hvor naturen i forvejen fylder meget lidt.

Biodiversitetsrådet kan som en stærk faglig stemme bidrage til, at naturdebatten foregår på et oplyst grundlag og på baggrund af fakta, hvilket der også er behov for, når der skal iværksættes de store nødvendige naturgenopretningsprojekter.

For en genrejsning af naturen vil kræve store ændringer af vores landskab og arealanvendelse, og det er afgørende, at danskerne er klædt på til disse ændringer og inddrages i processen, samtidig med at vi fastholder både ambitionerne samt de frister og mål, der er sat internationalt.

Natur- og biodiversitetsloven

Regeringen lover i regeringsgrundlaget, at der kommer en natur- og biodiversitetslov med mål og virkemidler, der skal bidrage til målet om 30 procent beskyttet natur.

Det virker helt oplagt, at denne lov bliver naturens pendant til klimaloven.

En lov, hvor der sættes bindende mål for naturen i Danmark, og som forpligter den til enhver tid siddende regering til handling. Og det virker helt oplagt at skrive Biodiversitetsrådet ind i en sådan lov.

Men mens vi venter på en natur- og biodiversitetslov, bør vi sikre en varig og større bevilling til Biodiversitetsrådet her og nu, så de kan rådgive om, hvordan vi redder den fantastiske natur, der omgiver os. Lad os tage udfordringen alvorligt og få landets fremmeste eksperter til at hjælpe os med at vende udviklingen.

Debatindlæggets skribenter:

Sebastian Jonshøj, vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening
Egon Østergaard, formand, DOF BirdLife
Annette Hyldebrandt, public affairs direktør, WWF
Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace
Britta Riis, direktør, Dyrenes Beskyttelse 
Pil Christensen, politisk medarbejder, Verdens Skove
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
Philip Hahn-Petersen, formand, Vild Med Vilje
Peter Rasmussen, formand, Natur & Ungdom
Morten Nielsen, politik medarbejder, Global Aktion
Nina Launbøl Hansen, journalist og stifter af Plan Bi
Danna Borg, forperson, Danmarks Vilde Natur
Jacob Bjelskov Jørgensen, politisk rådgiver, Nyt Europa
Charlotte Brown Petersen, formand, De Unge Biodiversitetsambassadører
Charlotte Moshøj, naturpolitisk repræsentant og bestyrelsesmedlem, Dansk Pattedyrsforening 
Ulla Rosenvold, talsperson, Amager Fælleds Venner
Freya Skriver Møller, klimaaktivist, Den Grønne Ungdomsbevægelse 
Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder, Klimabevægelsen
Inger Arnfred Vedel, projektmedarbejder, Noah

Dette debatindlæg blev bragt i Altinget den 15. november 2023.

Kontakt

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk