Rådet for Grøn Omstilling roser SVM-regeringens grønne reformplaner

14. december 2022
Rådet for Grøn Omstilling hilser det velkomment, at det efter svære forhandlinger er lykkedes at danne en ny flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

”Midt i den største energisikkerhedskrise siden 1970´erne er det godt, at Danmark har fået en stærk ny flertalsregering. Den lægger op til historisk høj handlekraft for at sikre en hurtigere udbygning med vedvarende energi og en grøn varmeforsyning uden fossile brændsler. Det er derfor meget positivt, at SVM-regeringen opretter en national energikrisestab, NEKST til at sætte fart i udviklingen,” siger Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, og forsætter:

 ”Der er brug for meget mere grøn strøm, så vi kan frigøre os fra Putins fossiler og til at realisere Danmarks eksportpotentiale med Power-to-X, grøn brint og e-fuels til shipping og luftfart. Det kræver også en stor udbygning af elnettet, og det er opmuntrende, at regeringen tager fat på den opgave.”

”Vi glæder os til samarbejdet med regeringen og andre aktører om at løfte de grønne ambitioner yderligere, så Danmark kommer sikkert væk fra den fossile afhængighed. Men den samlede energiligning går aldrig op, hvis ikke vi sparer på energien og investerer i høj energieffektivitet. Det er godt, at regeringen vil have mere energieffektivisering i både private hjem, virksomheder og offentlige bygninger, men den mangler stadig at vise, hvad der konkret skal gøres.”

Rådet for Grøn Omstilling roser generelt regeringen for at løfte klimaambitionerne.

”Det er et fremskridt, at regeringen fremrykker målet om klimaneutralitet til 2045 og går efter at gøre Danmark til en klimapositiv nation i 2050. Det er opløftende, at regeringen bl.a. vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb, i transporten og ved opførelse af offentlige bygninger, og at man også vil mindske CO2e-aftrykket for det danske forbrug,” siger Bjarke Møller.

Rådet for Grøn Omstilling håber, at den nye flertalsregering vil invitere andre partier, erhvervslivet og grønne organisationer med ind i det politiske maskinrum for at udvikle den næste generation af reformer.
”At frigøre os fra den fossile afhængighed og bygge et nyt bæredygtigt energisystem er vores generations største og sværeste udfordring. Det er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne og sikkerhed, at man tager et tigerspring frem for at blive fri af de fossile brændsler,” siger Bjarke Møller.  

Der har været bekymringer over, om den nye regering ville droppe ideen om at indføre en CO2-afgift i landbruget, men RGO glæder sig over, at regeringen lover at fremlægge en klimaafgift, er åbne for også at indføre en afgift på slutproduktet og vil udtage flere lavbundsjorde.

”I Rådet ønsker vi, at der indføres en høj CO2-afgift i landbruget. Vi ser gerne, at man samtidig indfører produktafgifter på animalske produkter, så bønderne får reelle økonomiske incitamenter til at omlægge til et klimavenligt brug. Det er også en god ide at lave en samlet visionsplan for dansk landbrug, og det er fint, hvis provenuet fra klimaafgiften investeres i at fremme grøn innovation af dansk landbrug og fødevareerhvervet.”

Rådet for Grøn Omstilling glæder sig desuden over, at regeringen vil lave en samlet lov for natur og biodiversitet, der kan leve op til EU´s mål om 30 pct. beskyttet natur i 2030.

”Regeringspartierne har forpligtet sig til at sikre mere beskyttet natur, og man vil plante 250.000 hektar ny skov, men det er uklart hvornår. I Rådet mener vi, at det skal ske allerede i 2030. Regeringen lover, at den vil sikre et bedre miljø, mere natur, øget sundhed og mindre plast, men det bør ikke blive ved ordene. Der skal leveres handling. Her er det bl.a. glædeligt, at regeringen vil arbejde for, at danske borgere i mindre grad bliver udsat for farlige kemikalier, herunder PFAS. I tillæg til dette er det vigtigt, at disse stoffer fjernes fra spildevandet, så der sættes en stopper for denne udledning til vandmiljøet. Det danske vandmiljø er allerede hårdt presset.”

Regeringen lover, at den vil gøre transporten grønnere, men i Rådet for Grøn Omstilling efterlyser man et højere ambitionsniveau.

”Det er positivt, at man vil undersøge en hurtigere udfasning af fossilbiler, at man vil fremme en grøn omstilling af indenrigsflyvning og man ønsker en højere flyafgift på gennemsnitlig 100 kr. Men afgiften bør hæves væsentlig for udenrigsfly og de lange distancer, og den skal mindst op på niveauet i vores nabolande som Sverige og Tyskland for, at det flytter noget. Vores undersøgelser viser, at danskerne er klar til højere klimaafgifter på flyrejser, og vi vil derfor arbejde for, at regeringen hæver ambitionerne for en grøn omstilling af transporten,” siger Bjarke Møller.