Ekspertpanel fastslår: Landbrugets udledning af kvælstoffer skal nedbringes markant

27. oktober 2023
Den længe ventede Second Opinion rapport konkluderer nu tydeligt, at de danske eksperters modeller over næringsstofbelastningen af de danske farvande er eksemplariske. Vi behøver ikke længere at diskutere, hvor meget landbruget mindst bør nedbringe kvælstofudledningen, men i stedet hvordan vi gør det inden 2027, som vi er forpligtet til af EU.

De danske fjorde og havet langs kysterne har i år lidt det største iltsvind i 20 år og kun 5 ud af 109 fjorde og kystvandsområder forventes at opnå god økologisk tilstand i 2027, som Danmark ellers ifølge EU’s Vandrammedirektiv er forpligtet til at sikre. Der er ifølge de danske marine modeller beregnet, at vi skal reducere kvælstofudledningen – hvoraf langt størstedelen kommer fra landbruget – med cirka en tredjedel. Som en del af landbrugsaftalen fra 2021, blev det bestemt, at et internationalt forskerhold skulle revurdere modellerne i håb om, at reduktionsbehovet ikke var så stort. Nu er den endelige rapport ude.

Rapporten konkluderer at de danske modeller ikke bør ændres betydeligt og i øvrigt er eksemplariske globalt set. Samtidigt bekymrer det forskerholdet bag, at der i mere end 10 år ikke er sket et fald i udledningen af kvælstof mens de påpeger manglende politiske initiativer. Derfor lægger forskerholdet bag også vægt på, at der skal betydelige og veldokumenterede indsatser til hurtigst, så havmiljøet kan forbedres og EU’s lovgivning kan efterleves.

”Det er glædeligt, at det nu slås fast, at Danmarks modeller til at beregne næringsstofudledning er eksemplariske og nogle af de bedste i verden. Desværre er der gået dyrebar tid på bekostning af havmiljøet på grund af Second Opinion. Nu kan vi endegyldigt stoppe den tidsudtrækkende diskussion af hvor meget vi skal nedbringe kvælstofudledning landbruget og i stedet handle” siger Niklas Sjøbeck Jørgensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter:

”Dansk landbrug skal levere en enorm indsats. De nuværende frivillige aftaler går alt for langsomt og får os aldrig i mål. Vi bør derfor supplere disse aftaler med, at stoppe landbrugsdrift i zoner langs vandløb, søer og kyst, omlægge flere arealer til skov og samtidigt fastslå ved lov, at der i 2027 ikke kan udledes mere kvælstof, end det, som vores modeller fortæller os.”

Rådet for Grøn Omstilling opfordrer til, at regeringen hurtigst muligt får igangsat arbejdet med en ny kvælstofindsats som kommer hele vejen rundt, og som anerkender at de frivillige aftaler langt fra er nok.

Jo hurtigere politikerne enes om en bedre regulering, desto hurtigere kan landmænd og lodsejere også omstille sig på det – og jo hurtigere kan vi gå gang i de lokale samarbejder mellem landmænd, kommuner og spildevandsanlægs.

Mere information

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk