Begræns bly i PVC i EU

15. november 2019
Det Økologiske Råd er medunderskriver på et fælles brev fra civilsamfundsorganisationer i Europa, om at koncentrationen af bly bør sænkes i PVC – også når PVC bliver genanvendt. Brevet er sendt til EU’s REACH komité, der skal drøfte emnet og potentielt kan have en afstemning om det, på deres møde d. 19-20. november.

Organisationerne støtter overordnet EU Kommissionens forslag, om at begrænse bly i PVC. Forslaget vil generelt reducere udledningerne af dette meget giftige kemikalie. Bly forringer neurologiske adfærdsmæssige funktioner, især ved udsættelse for bly som barn eller foster, og er knyttet til lavere intelligenskvotient (IQ). Der er ingen sikker tærskelværdi for blyeksponering. Undersøgelser tyder faktisk på, at blys påvirkning på børns neurologiske udvikling er størst ved lavere doser af bly. Dog beskytter Kommissionens forslag om begrænsning af bly ikke nok, da:

  • Begrænsningen foreslås på et for begrænset anvendelsesområde,
  • Forslaget vil forringe bly beskyttelsesniveauet i Danmark, hvor vores nationale regler er mere restriktive end de foreslåede grænseværdier i EU. Derudover er det indlysende, at strengere grænseværdier er mulige, da de allerede er implementeret i Danmark, og industrien startede udfasningen af bly i 1980’erne,
  • Forslaget vil indebære, at der må være op til 20 gange højere koncentration af bly i genanvendte materialer, sammenlignet med koncentrationen i nyt/jomfrueligt materiale. Sidstnævnte forslag afvises på det kraftigste af Det Økologiske Råd og de andre underskrivere.