EU’s nye forslag til bygningsdirektivet mangler vigtige klimakrav

15. december 2021
Dagens udspil er en vigtig brik i omstillingen til et fossilfrit Europa, og bør vise vejen mod et reelt klimaneutralt byggeri. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling ser enkelte gode elementer i udspillet, men ærgrer sig over manglende krav til klimapåvirkning fra opførelse af bygninger og lave ambitioner for energieffektivisering af det eksisterende byggeri.

Bygninger står for hele 36% af EU’s drivhusgasudledninger og 40% af energiforbruget, og som led i EU’s ambition om en reduktion af unionens drivhusgasbelastning på mindst 55% inden 2030, er sektoren en nøglespiller. Europakommissionen offentliggjorde i dag sit udspil til en revision af bygningsdirektivet, der sætter rammerne for renovering og nybyggeri i medlemslandene.


Indlejret CO2 er elefanten i rummet
I takt med vi får mere energieffektive bygninger, fylder den indlejrede klimapåvirkning stadig mere i CO2-regnskabet, så udledninger i forbindelse med materialeproduktion for nybyggeri oftest udgør størstedelen af en bygnings samlede klimaaftryk. I Rådet for Grøn omstilling vækker det undren, at der i udkastets definitionen af klimaneutralitet ikke tages højde for dette.

”Bygningsdirektivet skal bringe os sikkert ind i fremtidens byggebranche, og bør derfor tage højde for at regulere CO2-udledninger fra ikke kun driften af bygningen men også fra byggematerialer og opførelsen af bygningen. Dette skal gælde for både nybyggeri og renoveringer. ”

Signe Sand, rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Små forbedringer i indsatsen for energibesparelser
En stor del af bygningsmassen i Danmark og Europa er af ældre dato og i dårlig energimæssig stand. Renoveringen og effektivisering af den eksisterende bygningsmasse udgør en stor udfordring i klimapolitikken. Direktivforslaget indeholder en række initiativer til at styrke indsatsen på dette område, men Rådet for Grøn Omstilling finder generelt, at der er behov for opstramninger på området.

”Det er positivt, at det foreslås at indføre obligatoriske mindstekrav til bygningernes energitilstand, men disse krav omfatter kun de allerdårligste bygninger, og der er behov for at udbrede kravene til flere bygninger og gøre dem mere ambitiøse og forpligtende. Det er også positivt, at bygningernes driftsenergiforbrug skal være klimaneutralt i 2050, men dette mål bør nås før.”

Christian Jarby, Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Udspillet indeholder endvidere en række forslag til styrkelsen af energimærkningsordningen for bygningen, udarbejdelsen af de såkaldte indikatorer for intelligensparathed for større bygninger, brug af data til at styrke indsatsen for energirenovering, udbygningen af ladestandere, information og rammer for ydelse af støtte til renoveringer mm. Udspillet kan læses her.

For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk