Selvom lastbiler kun udgør to procent af køretøjerne på vejene i EU, står de for 27 procent af klimabelastningen fra vejtransporten. Og med en forventning om at kørsel med lastbil stiger med 40 procent frem mod 2050, er det vigtigt hurtigt at få omstillet denne sektor.

Elektrificering giver mulighed for både markant lavere klimabelastning samt markant lavere luft- og støjforurening – særligt i byerne. Desuden har Danmark nogle af de bedste forudsætninger for en hurtig udskiftning til el-lastbiler. Terrænet er fladt og lastbiler, der kører i Danmark, kører generelt ikke så langt. Samtidig har vi i sammenligning med mange andre lande i Europa, et solidt og velfungerende elnet.

Selvom alle analyser peger på at el-lastbiler samlet set bliver billigere end diesel lastbiler, er el-lastbiler som udgangspunkt nu så dyre, at en vognmand ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Af samme grund investerer vores nabolande massivt i el-lastbiler. Den danske regering har sammenlagt afsat 300 mio. kr. til grøn omstilling af tunge lastbiler i 2024-26. Selvom beløbet på 300 mio. kr. er betydeligt mindre end hvad der f.eks. afsættes i Sverige, kan det gøre meget gavn, hvis midlerne bruges smart.

Derudover er det vigtigt, at den offentlige ladeinfrastruktur kommer på plads hurtigst muligt. Derfor er det også vigtigt, at EU har besluttet at etablere ladeinfrastruktur til el-lastbiler på hovednettet i Europa. Der er allerede afsat midler til etablering af ladeinfrastruktur i Infrastrukturforliget, ligesom der er en plan for, hvordan AFIR-kravene skal opfyldes i Danmark.

Flere af de disse initiativer kræver større samfundsmæssige investeringer. Der er dog også en række virkemidler, der betydeligt kan bidrage med en hurtig elektrificering af lastbiler, men som er økonomisk mere overkommelige.

Hovedanbefalinger:

  • De foreslåede 300 mio. kr. på Finansloven slås sammen til én pulje til el-lastbiler, der kan bruges i 2024, inden vejbeskatningen træder i kraft.
  • Puljen suppleres med yderligere støtte til køb af el-lastbiler i 2025 og 2026.
  • Der etableres en separat pulje til el-lastbiler, der kører mindre end 50.000 km om året og/eller kører i de større byer, uanset størrelse.
  • Puljen suppleres med støtte til depotladning i perioden 2024-26.
  • De afsatte 275 mio. kr. i Infrastrukturforliget udmøntes hurtigst muligt på at opfylde EU-lovgivningen for udrulning af offentlige ladestandere til el-lastbiler (AFIR) langs hovedvejsnettet i Danmark.
  • Der bør indføres en garanti for tilslutning til elnettet på max 1 år.
  • De største kommuner bør få lov til at implementere nulemissionszoner fra 2025.
  • Der indføres et teknologineutralt fortrængningskrav til tunge køretøjer, hvor el sidestilles med biogas og biobrændstoffer i målopfyldelsen af EU’s VE-mål for transporten fra 2024.
  • Dieselafgiften bør som minimum hæves, til niveauet i Tyskland.
  • Vejafgiften for lastbiler fastholdes og udvides til også at inkludere varebiler.

Find hele vores positionspapir forneden.

Læs mere