Nedlukning af minkproduktionen bringer os tættere på vores miljøforpligtelser

17. december 2021
Når Peter Kiær i sin replik skriver, at forureningen var mindre i dansk minkavl end i udlandet, glemmer han blandt andet, hvilke begrænsninger Danmarks geografiske betingelser har for næringsstofudledningen samt påvirkningen af ammoniak og fosfor, skriver Christian Ege.

Følgende debatindlæg blev udgivet i Altinget Miljø den 17 december 2021.

Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiær, mener fredag 10. december i Altinget, at det er faktuelt forkert, at dansk minkavl udgør et problem for miljøet. I samme ombæring henvises til, at man i udenlandsk minkavl udnytter fosfor endnu dårligere end i Danmark.

Men man bør ikke se isoleret set på udvaskning af næringsstoffer per dyr.

Foruden at bidrage til fosforproblematikken, udledte minkproduktion også store mængder ammoniak, som Peter Kiær undlader at nævne.

Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling

Eksempelvis er Danmark et af verdens mest intensivt dyrkede landbrugslande, hvilket gør mængden af næringsstoffer, vi skal håndtere, stor i forhold til vores areal.

75 procent af vores søer har ikke god økologisk tilstand, og fosfortilførslen er steget siden 2015. Derudover er der altid relativt kort til kysten i Danmark. Når næringsstoffer udvaskes fra markerne, kan de nedfældes eller optages på vejen mod havet.

De generelt korte afstande fra markerne til havet gør disse muligheder begrænsede i forhold til andre lande med andre geografiske forhold. Dette må man have in mente, når man kigger på næringsstofudledningen og dens konsekvenser for miljøet.

Den nuværende spildevandsudledningen er faldet

Peter Kiær sammenligner med fosfor fra blandt andet vaskepulver, der ender i spildevand. Spildevand bidrager med 27 procent af den samlede fosforudledning. Det diffuse bidrag derimod – herunder særligt landbruget – står for de resterende 73 procent.

Den nuværende spildevandsudledning af fosfor er faldet til under en femtedel siden 90’erne, da man er blevet bedre til at rense vandet. Den diffuse belastning derimod er stort set uændret siden 90’erne. Derfor er landbrugets fosforudledning en meget relevant problemstilling.

Minkproduktionens udledning af ammoniak medvirker til luftforurening

Foruden at bidrage til fosforproblematikken, udledte minkproduktion også store mængder ammoniak, som Peter Kiær undlader at nævne.

Ammoniak skader naturen, samtidig med, at det medvirker til luftforurening, som skader vores sundhed. Mink udleder noget mere ammoniak per dyrenhed end svin og kvæg.

Og endeligt – selv om minkavl skulle være endnu mere miljøskadelig i nogle andre lande, hjælper det ikke på miljøskaderne i Danmark ved at producere mink.

Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling

Ammoniakforureningen fra mink udgjorde ifølge eksperter knap 4.000 tons årligt. Vi har haft svært ved at leve op til reduktionskravet på ammoniak i EU’s NEC-direktiv, der kræver nationale emissionslofter.

Nedlukning af minkproduktion har bidraget markant til at mindske ammoniakforureningen og dermed bragt os meget tættere på at leve op til vores forpligtelser. Det er blandt andet dette, vi ikke må kaste over styr med en genetablering af minkproduktion.

Og endeligt – selv om minkavl skulle være endnu mere miljøskadelig i nogle andre lande, hjælper det ikke på miljøskaderne i Danmark ved at producere mink. Vi er nødt til at tage alvorligt, at vi har et sårbart vandmiljø, som vi har overbelastet i mange år.

Debatindlægget er skrevet af Christian Ege, Seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling.

For yderligere information

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk