Skal en Smiley-ordning sætte skub i kemikalieindustrien i EU?

7. maj 2019
Europas kemikalielovgivning, REACH, skaber slet ikke den tiltænkte beskyttelse af den europæiske befolknings sundhed og miljø. Den allervigtigste årsag er, at kemikalieindustrien ikke leverer de lovpligtige oplysninger om kemikalierne.

Skadelige kemikalier kan få lov at blive på markedet i årtier, uden at der gribes ind. En rapport fra The European Environmental Bureau (EBB), som er en paraply-miljøorganisation i EU, viser nu, at Europas ambitiøse kemikalielovgivning, REACH, slet ikke leverer den beskyttelse af den europæiske befolknings sundhed og miljø, som var tiltænkt.

Med REACH blev bevisbyrden vendt om i 2007, så det er industriens ansvar at vise, at deres kemikalier kan anvendes uden uacceptabel risiko for mennesker og miljø.

Industrien skal registrere kemikalierne hos EU’s kemikalieagentur, ECHA, og levere forskellige oplysninger om kemikalierne, alt efter hvor store mængder de produceres i.

Efter 12 år kan vi nu se resultaterne af lovgivningen. REACH har ført til mange forbedringer på kemikalieområdet, der er til gavn for hele samfundet.

Men gennem de senere år er det blevet klart, at REACH ikke virker helt efter hensigten, og det bekræfter den nye EEB-rapport.

Manglende regulering
Der går alt for lang tid, fra et stof mistænkes for at være skadeligt, til det er afklaret, og der kan lovgives, så det for eksempel ryger af markedet – der kan gå helt op til 15 til 20 år.

Selv stoffer, der er udpeget som særligt problematiske, bliver ofte ikke reguleret. Det kan skyldes mangel på ressourcer hos myndighederne, mangelfulde registreringer, langsommelige politiske beslutningsprocesser, lobbyisters påvirkning af politikere og myndigheder samt klager over afgørelser og sagsanlæg mod myndighederne, når kemikalier reguleres.

Men den allervigtigste grund er, at kemikalieindustrien simpelthen ikke leverer de oplysninger om kemikalierne, som lovgivningen kræver. ECHA’s årsrapporter viser, at op mod 70 procent af alle registreringer af kemikalier er mangelfulde. Det omfatter både mindre fejl og forglemmelser, men i mange tilfælde også alvorlige mangler.

For mange stoffer mangler de krævede oplysninger om stoffernes egenskaber – om de er skadelige for mennesker og miljø, herunder om de påvirker menneskers og dyrs hormonsystem, arveanlæg og forplantningsevne.

For næsten 90 procent af de kemiske stoffer, der markedsføres i de allerstørste mængder, findes ikke engang de krævede standardoplysninger fra laboratorieundersøgelser af kemikaliernes påvirkning af reproduktionen. Her henviser firmaerne til anden information, for eksempel viden fra undersøgelser af et lignende stof.

De “glemte” sanktioner
Desværre ”glemte” man ved vedtagelsen af REACH at indføje passende sanktioner, hvis et firma ikke leverer de krævede standardoplysninger ved registreringen.

Derfor får firmaet et registreringsnummer og kan markedsføre stoffet, også selvom oplysningerne er særdeles mangelfulde. Der mangler også gennemsigtighed i systemet.

Offentligheden kan ikke få indblik i, hvilke firmaer der er lovlydige og bruger de nødvendige ressourcer på at opfylde lovgivningen, og hvilke firmaer der regner med, at den nok går. ECHA’s direktør har for nyligt lovet, at man vil intensivere kontrollen af registreringerne – i dag er det kun cirka fem procent af registreringerne, der bliver kontrolleret. Det er simpelthen ikke godt nok.

Det Økologiske Råd mener, at det nu er på høje tid med handling og nytænkning. For virksomhederne handler det her i høj grad om økonomi.

Derfor skal det have væsentlige økonomiske konsekvenser ikke at leve op til lovgivningen. Et firma, der ikke leverer de krævede oplysninger for et stof, skal ikke kunne markedsføre dette. Hvis firmaer får en konkurrencemæssig fordel ved ikke at leve op til kravene, skal dette gøres synligt for alle.

For den adfærd er urimelig, særligt for en branche, som er i fortsat fremgang med rigtig god økonomi, og som har vist sig at have uanede ressourcer til at forsøge at modbevise myndighedernes vurderinger.

Smileyordning som løsningen
Derfor foreslår vi etablering af en smileyordning for kemikaliefirmaer under REACH. Alle kontrollerede ansvarlige firmaer, som leverer de krævede registreringsoplysninger om deres markedsførte kemikalier, får en grøn smiley.

De, der ikke helt lever op til kravene, men hvor manglerne er mindre, får en gul smiley, mens firmaer, som leverer mangelfulde registreringer, får en rød smiley. Alt offentliggøres på ECHA’s og Miljøstyrelsens hjemmeside med navn og adresse på virksomhederne.

Sammen med risikoen for at få frataget sin ret til markedsføring af et stof i EU, tror vi, at det vil være et sprog, som både forbrugerne, industrien og investorerne vil forstå. Forbrugerorganisationer og grønne NGO’er vil nemlig med en ny smileyordning få et redskab til målrettet at påvirke afsætningen af kemikalier på markedet.

Grønne smileys vil fremme salget, mens røde vil hæmme det. Investorerne belønner i stigende grad de innovative firmaer, der tænker i bæredygtighed og beskyttelse af sundhed og miljø. Så de vil med en smileyordning få lettilgængelig viden om, hvilke kemikaliefirmaer der overholder kravene, og som det dermed på længere sigt kan betale sig at investere i.

Der er snart valg i Danmark og i EU. Så lad os høre, om vores folkevalgte er klar til at rejse forslagene i Folketinget og i Europa-Parlamentet.