Udbyttet ved ny oliejagt skrues fejlagtigt op i rapport betalt af olieindustrien

2. april 2020
Olieindustrien har betalt for en rapport, der fejlagtigt skruer udbyttet af ny oliejagt op. Rapportens anslåede olieindvinding ved nye udbud flugter ikke med data fra Energistyrelsen, som Rådet for Grøn Omstilling har fået indsigt i. Selv med rapportens optimistiske antagelser om den fremtidige oliepris peger den mere detaljerede opgørelse af oliereserver på et langt lavere udbytte end de anslåede 16 mia.kr.

En konsulentrapport, udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics for Olie Gas Danmark, estimerer, at nye udbudsrunder for olieefterforskning vil skabe en indtægt for staten på 16 mia. kr. Rapporten baseres på data fra Energistyrelsens ressourceopgørelse 2019, hvor der bl.a. opgøres estimater for det såkaldte efterforskningspotentiale, der ifølge Energistyrelsen omfatter “indvindingen fra kommende nye fund som følge af de igangværende og kommende efterforskningsaktiviteter.”

Energistyrelsens data bag prognoserne viser, at 62 % af efterforskningspotentialet frem til 2042 ville blive realiseret i de ”i dag kendte efterforskningsprospekter, der forventes anboret inden for ca. fem år”, som altså primært ligger inden for de eksisterende koncessioner. Dette står i klar kontrast til Copenhagen Economics konsulentrapport, hvor det antages, at hele efterforskningspotentialet realiseres via nye udbudsrunder.

”For mig at se, er der kun to muligheder. Enten er det sjusk, eller også er det bevidst manipulation af data, som kastes ind i en enormt vigtig igangværende politisk debat. Det er dybt problematisk.” udtaler Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

I rapporten beregnes den forventede olieindvinding fra potentielle nye udbudsrunder ud fra forskellen i et grundscenarie og et scenarie uden nye udbud. Det er på baggrund af denne forskel, at det forventede udbytte på 16 mia. kr. beregnes. I grundscenariet ligger både et teknologipotentiale, der er et skøn for yderligere indvinding via ny teknologi, (på 10 mio. m3 olie) og efterforskningspotentialet (på 27 mio. m3 olie). I scenariet uden nye udbud ligger kun teknologipotentialet. Energistyrelsen understreger, at efterforskningspotentialet i sagens natur er behæftet med stor usikkerhed, og at beslutningen om nye udbudsrunder også kan have stor effekt på, hvor meget af efterforskningspotentialet, der realiseres inden for de eksisterende koncessioner. 

”Det er klart, at der er store usikkerheder, da ingen jo ved præcist, hvor meget olie der ligger derude, eller hvordan markedet vil reagere på politiske beslutninger, men når man går ud med et så konkret tal som 16 mia. kr., så må det baseres på nogle rimelige antagelser, og her mener jeg, det er alt for simpelt at sige, at hele efterforskningspotentialer er relateret til nye udbudsrunder, særligt når Energistyrelsen ligger inde med en opdeling, der er mere detaljeret.” siger Claus Ekman

Rapporten er i øvrigt blevet kritiseret for ikke at forholde sig til risikoen for langt lavere oliepriser i fremtiden, der potentielt kan betyde store tab forbundet med statens investeringer i Nordsøen. Siden rapporten blev offentliggjort i midten af februar, er olieprisen blevet halveret og ligger i dag omkring 25 $/tønde.

Efterforskningspotentialet på 27 mio. m3 olie frem mod 2042 indeholder en mængde kulstof, der ved afbrænding vil medføre en CO2-udledning på ca. 75 mio. ton CO2.

For mere information

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)