Den grønne vej ud af kriserne  

21. december 2022
Winston Churchill sagde engang, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Med invasionen af Ukraine står vi nu omringet af en hel række af kriser. Så hvordan ser det ud på den anden side? Bliver vi uafhængige af den russiske gas og olie, eller bliver EU og Danmarks politikere ramt af handlingslammelse?

Kronik fra Magasinet Grøn Omstilling af Julie Bangsgaard Abrahams 

Vi står over for en sikkerhedskrise i Europa som følge af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022. Ukraine har i mange måneder været under massive angreb. I efteråret var der eksplosioner på Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen, Ruslands præsident Vladimir Putin har truet med atomvåben i krigen, og missilangreb har ramt kritisk infrastruktur i nogle af Ukraines største byer.   

Som det ser ud lige nu, er energibesparelser det vigtigste redskab på kort bane til at reducere russisk gas i det europæiske energimix.  

Krigens konsekvenser føder ind i en energi- og forsyningskrise. Det udfordrer vores måde at indrette vores økonomier og energisystemer på. I EU har vi i mange år handlet ud fra den grundforestilling, at hvis vi blot handler med hinanden, bliver båndene mellem landene stærkere − og det skulle også gælde forholdet mellem Europa og Rusland. Men Putin har med sin krig udstillet vores naivitet. Europa har længe opbygget en afhængighed til russiske fossile energikilder som gas, olie og kul. Der er blevet bygget gasrørledninger, som har gjort det muligt at transportere fossilgas fra den russiske undergrund til radiatorerne i mange europæiske hjem. Nogle af disse gasrørledninger går gennem dansk farvand via Nord Stream 1 og Baltic Pipe. I EU bruges der årligt 400 milliarder kubikmeter gas, hvoraf 40 procent kommer fra Rusland.   

Ramt af ‘en perfekt storm’ 

Usikkerheden ramte os allerede sidste efterår, fordi det russisk-statsejede energiselskab Gazprom trappede ned for gasleverancerne til Europa. Men energikrisen i Europa handler ikke kun om Putin. Den skyldes også de meget hårde forhold for energiproduktion generelt set. Situationen var en ‘perfekt storm’. I år blev Europa ramt af den værste tørkeperiode i 500 år, hvilket er endnu et vidnesbyrd om, at klimaforandringerne er accelereret. Tørken førte til en væsentlig reduktion af energi fra norsk vandkraft, fordi vandreservoirerne var tomme. Det milde vejr betød også mindre elproduktion fra vindmøllerne. Sidste stød var nedlukning af franske atomkraftværker, der ikke kunne køle reaktorernes vand ned, og som samtidig var ramt af vedligehold.  

Energikrisen har fået Europa-Kommissionen til at opfordre medlemslande til at spare mindst 15 procent af naturgasforbruget fra august i år til marts 2023. Putin har brugt gassen som et våben i krigen, men det har ikke længere samme effekt at lukke for gasforsyningen, da EU selv har taget de 150 milliarder kubikmeter naturgas fra Rusland ud af markedet. Europa-Kommissionen satte et mål om, at de europæiske gaslagre skulle være 80 procent fyldte til november, men det lykkedes allerede to måneder før tid. I slutningen af oktober var de europæiske gaslagre 93 procent fyldte. Mindre gas, vand- og atomkraft på markedet har ført til stigende energipriser. Det har fået mange til at spare på energien og fået industrien til at kigge mod andre energikilder. Desværre er det ikke altid grønne valg, der er blevet truffet, men gaskedler, der er blevet udskiftet med olie.   

EU har med lys og lygte søgt efter andet gas end den russiske. Men størstedelen af naturgassen på markedet bliver transporteres i rør, fordi den er på gasform − ligesom vi har fået den fra Rusland. Man har derfor på rekordtid bygget terminaler til flydende gas, såkaldt LNG, i Tyskland og har modtaget det fra USA og Nordafrika. 

De kortsigtede løsninger som LNG-gas og skiftet fra gas til kul eller olie hos nogle virksomheder ignorerer dog den sidste krise, der har store konsekvenser, men som pludselig står i baggrunden af de andre − klimakrisen.

Sommerens tørke i Europa har haft fatale konsekvenser for fødevareproduktionen. Hedebølger har raset i Sydeuropa og fået floder til at tørre ud og skovbrande til at brede sig. Andre steder stiger vandstandene, og storme og ekstremt vejr koster menneskeliv og sender folk på flugt fra hus og hjem. Vi står midt i en klimakrise, netop fordi vi har gjort os afhængige af fossile brændsler.   

Man kunne frygte, at løsningerne på de mange kriser, vi står midt i, var modsatrettede, men tværtimod. Det er den samme løsning, der kan få os ud af alle kriserne. Det er en kendt løsning, der i forvejen er billig og udbredt: forureningsfri energi.  

Flere solceller og vindmøller 

Vores energi skal komme fra sol, hav- og landvind, og den skal udbygges meget hurtigere, end der bliver lagt op til. Der blev i juni 2022 lavet en bred klimaftale om grøn strøm og varme, hvor aftalepartierne blev enige om en firedobling af den samlede elproduktion fra sol og landvind frem mod 2030. Men det er slet ikke nok til at accelerere den grønne omstilling, der skal bruge langt mere strøm fra solceller og vindmøller på land og langt mere havvind på Nordsøen. Bureaukratiske benspænd for udbygningen af vedvarende energi skal fjernes.  

Varmen i vores bygninger skal ikke komme fra brændeovne eller olie-, træpille- og naturgasfyr, men fra fjernvarme baseret på store varmepumper, overskudsvarme, solvarme, geotermi og varmelagring. De steder, hvor bygningerne ikke ligger tæt nok, skal varmen komme fra individuelle varmepumper (drevet af sol- og vindenergi). I klimaaftalen lød ambitionen, at gas ikke skal bruges til opvarmning af danske hjem fra 2035, og at der senest fra 2030 kun skal være grøn gas i gasnettet. Men det skal gå meget hurtigere. Gassen skal ud af opvarmningen senest i 2028 ved en hurtig fjernvarmeudrulning og opsætning af varmepumper.   

I Danmark kommer langt over halvdelen af vores vedvarende energi fra biomasse, hvilket er et stort problem, da afbrænding af biomasse udleder klimaskadelig CO2, ligesom afbrænding af fossil gas, olie og kul gør. Vi importerer store mængder træpiller fra de baltiske lande, USA og ikke mindst Rusland. Derudover er brændefyring i private hjem den største kilde til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Derfor skal skovbaseret biomasse som træpiller og skovflis i videst muligt omfang være udfaset i el- og varmeforsyningen i 2030. Det kan ske ved at forbyde individuel opvarmning med fast brændsel i fjernvarmeområder og en afgift på biomasseafbrænding, så biomassen ikke favoriseres på bekostning af de miljø- og klimarigtige energikilder. Biodiversitetskrisen i Danmark skyldes i høj grad for lidt dødt ved i danske skove, fordi vi brænder det af.  

Et af de vigtigste greb i energikrisen er at bruge energien mere effektivt. Vi skal ikke se på energi som en uudtømmelig ressource, men spare på energien ved at isolere vores boliger, udnytte overskudsvarmen og gøre industrien mere energieffektiv. Kriserne har givet europæerne en anden forståelse for energi som en knap ressource, og nu er det vigtigt at holde fast. Som det ser ud lige nu, er energibesparelser det vigtigste redskab på kort bane til at reducere russisk gas i det europæiske energimix.  

Acceleration af forureningsfri energi er altså ikke kun et spørgsmål om energi- og klimapolitik, men kan også sikre geopolitisk forsyningssikkerhed. Det momentum og den opmærksomhed, der er på problemerne ved fossil energi, skal udnyttes politisk. Medvind skal omsættes til handling.  

Julie Bangsgaard Abrahams er rådgiver i energi & klima hos Rådet for Grøn Omstilling 

For yderligere information