Datacentre er forbundet med et stort energiforbrug, der fortsat stiger. Men med konkrete, målrettede tiltag kan Danmark gå forrest ved at sætte ind med energieffektivisering og udnyttelse af overskudsvarme.

I øjeblikket er et lovforslag i høring, der netop tager fat i dette emne (’Lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion). Ifølge den nuværende tekst vil det blive lovpligtigt for datacentre over 500 kW at indrapportere deres energiforbrug. Dette støtter Rådet for Grøn Omstilling op om. Men vi ser det samtidig som vigtigt at sikre energieffektivisering og den grønne omstilling undervejs.

Derfor anbefaler vi:

  1. Udnyt spildvarmen – anvend den grønne energi
    • Danske datacentre producerer enorme mængder overskudsvarme, som kan bruges i fjernvarmen, hvilket reducerer behovet for biomasse til opvarmning. Den nuværende udnyttelse af overskudsvarmen fra tech-giganterne Google, Microsoft, Meta og Apple er yderst begrænset. Derfor bør der sættes krav til, at datacentrenes spildvarme udnyttes effektivt i takt med den stigende efterspørgsel på internettjenester og intelligent teknologi fra borgere og virksomheder, hvis stigende behov forventes at drive et øget elforbrug fra datacentre frem mod 2030. Danmark har en unik mulighed for at vise vejen for andre EU-lande på energieffektiviseringsområdet og udnytte en allerede eksisterende ressource.
  2. Placer datacentre strategisk – forberedt til fremtidens forbrug
    • Ved at stille krav til placering af nye datacentre tæt på fjernvarmenettet kan man maksimere den mulige effektivitet af varmegenvinding. Tendensen viser, at fremtidens datacentre vil med større sandsynlighed blive placeret nær deres slutbrugere, hvilket betyder, at krav bør stilles til deres fysiske placering for at undgå fremtidig spild af varme. På denne måde kan Danmark være på forkant med fremtidigt forbrug, og samtidig sørge for, at overskudsvarmen fra datacentrene kommer danskerne og danske virksomheder til gode.
  3. Opdater afregningsreglerne – fjern potentielle barrierer
    • I forbindelse med indrapportering af energiforbrug og yderligere krav vil det være passende at undersøge, om reglerne for udnyttelsen af overskudsvarmen er tidssvarende. Dette bør undersøges for at sikre sig, at det er økonomisk fordelagtigt for fjernvarmeselskaberne og datacentrene at udnytte overskudsvarmen. Der kunne undersøges, om der er behov for en justering af prisloftet for overskudsvarme eller en mulig etablering af en tilskudspulje, som kunne medvirke til at fremme den videre udnyttelse af overskudsvarmen.