Rådet for Grøn Omstilling insisterer på, at emissionsreduktioner bør have højeste prioritet i EU’s klimapolitik, men anerkender at teknologierne kan være nødvendige i CO2-reduktionen på visse områder. Men det vil kræve skærpede EU-krav og de rigtige incitamenter for ikke at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Derfor anbefaler vi:

Fokus på emissionsreduktioner

RGO mener, at man bør prioritere her-og-nu reduktioner samt et yderligere fokus på at reducere de ‘hard-to-abate’ emissioner, da det vil reducere det fremtidige behov for CO2-fangst og –lagring. Ellers kan man risikere at bygge overdimensioneret CCS-infrastruktur, som kan skabe et teknologisk lock-in i produkter og produktionsprocesser med høje udledninger af drivhusgasser.

RGO mener, at anvendelsen af CO2-fangst og –lagring kun bør overvejes i de sektorer, der har aller sværest ved at reducere deres udledninger såsom stål- og cementindustrierne samt til reduktion af CO2-koncentrationen i atmosfæren.

Skærpet og udvidet lovgivning

RGO mener, at fokus bør være på overordnede regulatoriske rammer, som bedst sikrer en omkostningseffektiv og klimavenlig kombination af emissionsreduktioner, CO2-fangst og negative emissioner. Her er det helt afgørende at udvide EU’s kvotehandelssystem (ETS) til også at inkludere landbrugssektoren og de resterende emissioner uden for det eksisterende system. Desuden skal der oprettes en robust certificeringsordning for negative emissioner baseret på BECCS og DACCS.

RGO mener, at kvoterne til naturlig kulstoflagring bør være strengt reguleret og i begrænsede mængder, da det er svært og dyrt at monitorere samtidig med, at det kan være problematisk at sikre additionalitet. Derudover er naturlig kulstoflagring ikke permanent, så negative emissioner bør ikke gælde for midlertidig og reversibel oplagring i f.eks. skove og på landbrugsjord. Naturlig kulstoflagring bør kun agere som supplement til andre reduktionsstrategier.

Økonomisk ansvar

RGO mener, at omkostningerne vedrørende CO2-fangstteknologierne bør placeres ved den private industrielle energisektor og lagringsoperatørerne til fulde. Offentlig statsstøtte bør minimeres, da det ellers kan forsinke eller forhindre forskningen, udviklingen og udrulning af vedvarende teknologier.

Find vores fulde høringssvar (på engelsk) forneden.