Indfør en automatisk ‘farvel og tak’-ordning til naturgas

25. september 2023
Danmark har gode forudsætninger for hurtigt at få en fossilfri varmesektor sammenlignet med andre europæiske lande. Derfor skal vi også være et foregangsland, der ambitiøst og hurtigt får reduceret udledningerne fra opvarmning.

Fyringssæsonen står for døren, og vi begynder så småt igen at snakke om energikrise 2.0, stigende gas- og elpriser, energibevidsthed og forsyningsusikkerhed, ligesom vi gjorde sidste efterår.

Men her halvandet år efter Ruslands invasion af Ukraine er der stadig lange udsigter til, at vi er af med gassen i både Danmark og EU. Faktisk er kun 11 pct. af gaskunderne i Danmark blevet afkoblet i løbet af det sidste år, så det skønnes, at der stadig er omkring 340.000 gasfyr tilbage.

I en dansk kontekst, er det politisk besluttet i Klimaaftalen for Grøn strøm og Varme fra juni 2022 og i arbejdsprogrammet for Regeringens Nationale Energikrisestab (NEKST), at gassen skal ud af opvarmningen senest i 2035. Regeringen bør derfor begynde at kommunikere dette som en slutdato, så borgere ved, at gas ikke hører til i boligopvarmningen efter 2035.

Ifølge Klimaaftalen forventer man, at fjernvarmen vil være færdigudrullet inden udgangen af 2028. Men med en fjernvarmepulje, der for længst er tom og uden nye værktøjer til at klare den opgave, så bliver det op af bakke at indfri regeringen, vores og danskernes forventninger. Fjernvarmen har brug for sikkerhed i forhold til tilslutning, når der skal laves store nye investeringer – ligegyldig om det gælder oprettelse af et helt nyt fjernvarmenet eller udvidelse af et eksisterende.

Behov for en ”farvel og tak” ordning

Rådet for Grøn Omstilling og analysefirmaet Moos-Bjerre lavede i starten af året en måling af danskernes holdning til klimapolitik, og her placerede danskerne hurtig udrulning af fjernvarmenettet helt i top som en af de vigtigste prioriteter i dansk klimapolitik fremadrettet. Danske borgere ser altså på fjernvarmen som en af løsningerne til at komme af med gas til opvarmning.

Vi har brug for, at borgere træffer de rigtige, grønne løsninger, når det kommer til deres varmeforsyning. Og konverteringen fra naturgas til fjernvarme bliver alt andet lige billigst, når alle potentielle fjernvarmekunder er med til at betale regningen – og dermed lavest mulige omkostninger for samtlige forbrugere. Det vil også være med til at sikre den størst mulige fortrængning af CO2-udledning fra naturgas og bidrage med muligheden for effektivt at få lukket gasdistributionsnettet, så man ikke har få husstande tilbage på gasnettet i fremtidige fjernvarmeområder.

Fjernvarme skal være en naturlig erstatning

Man bør gå en ny vej for at sikre en accelereret, ansvarlig udfasning af gas til boligopvarmning – netop ved at fokusere på gasudfasning.

Der bør indføres en automatisk ”farvel og tak”-ordning til naturgas med fokus på områder udlagt til fjernvarme. Det vil betyde, at borgere i eksisterende og nye fjernvarmeområder skal beslutte, hvordan de vil komme af med deres naturgasfyr. Hvis husstanden takker nej til fjernvarmen, skal man i gang med at finde et individuelt alternativt (hvilket formentlig vil blive en varmepumpe) inden for en given årrække. Det bør dog ligge naturligt, at det er fjernvarmen som kollektiv varmeforsyning, der erstatter naturgas.

En samlet og koordineret ”farvel og tak”-ordning vil gøre energiplanlægningen mere effektiv, så man ikke ender med områder, der både har el, gas og fjernvarme som opvarmningsform. Det vil være samfundsøkonomisk meget dyrt og ende med unødige investeringer, hvis områder får tredobbelt energiforsyning.

Borgerne med naturgasfyr efterspørger stadig fjernvarme i stor stil, og for langt de fleste naturgaskunder i potentielle fjernvarmeområder vil et skift til kollektiv fjernvarme være privat- og samfundsøkonomisk – fordelagtigt særligt med så volatil og høj en gaspris, som vi så sidste vinter. For ikke at nævne klimabelastningen: de danske husstande, der opvarmes med naturgas, udleder cirka 1,35 millioner tons CO2 om året, og det er klart en af de lavthængende frugter, fordi vi kender alternativet.

Ordning sikrer udfasning af naturgas og grøn omstilling

Ved at indføre en automatisk ”farvel og tak”-ordning vil borgere, der får tilbudt fjernvarme, skulle forberede sig på, at gasselskabet på et tidspunkt trækker sig helt fra området, når fjernvarmen er fuldt udrullet. I Klimaaftalen for Grøn Strøm og Varme er det allerede blevet pålagt Evida at lave en kortlægning af områder, hvor gasdistributionsnettet skal lukkes ned, og den kortlægning skal være med til at understøtte en hurtigere udfasning af naturgas til opvarmning.

Danmark har gode forhold for hurtigt at få en fossilfri varmesektor sammenlignet med andre europæiske lande grundet stor tilslutning til fjernvarme og gode muligheder for varme baseret på vedvarende energi. Derfor skal Danmark også være et foregangsland, der ambitiøst og hurtigt får reduceret udledningerne fra opvarmning.

Dette debatindlæg er skrevet af Søren Magnussen, seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme og Julie Bangsgaard Abrahams, seniorrådgiver i Energi & Klima i Rådet for Grøn Omstilling og er bragt i Altinget den 25. september 2025.

Kontakt

Julie Bangsgaard Abrahams

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1944
julie@rgo.dk

Læs mere