Bedre rensning for miljøfarlige stoffer, flere næringsstoffer skal fjernes inden udledning og overløb fra kloakker skal i højere grad overvåges. Det er blot nogle af de positive indsatser, som er medtaget i forslaget til det revidere direktiv om byspildevand. Det er meget positivt, at Danmark overordnet set støtter forslaget, men vi ser enkelte bekymringspunkter.

Kort oversigt:

  • RGO mener, at ansvaret for en overvågning for resistente bakterier er meget velplaceret hos renseanlæg. Den danske regering ønsker ansvaret skal ligge et andet sted.
  • RGO mener, at der er behov for akut handling ift. at sikre bedre rensning for miljøfarlige stoffer. Den danske regering ønsker mere viden – det er uklart om de mener handling kan foregå sideløbende med yderligere dataindsamling.
  • Det er helt afgørende, at det meget tydeligt bliver defineret, hvad et ’MFS følsomt vandområde’ er ift. at kunne udarbejde en national liste over de mest følsomme vandområder. Desuden skal der, i en sådan liste, være krav til løbende opdatering, da miljøforhold ændrer sig over tid.

Find vores fulde høringssvar forneden.