Workshop om Smart Readiness Indicators

16. februar 2021

Rådet for Grøn Omstilling, Energiforum Danmark, Intelligent Energi og CONCITO inviterer til workshop om EU’s forslag til Smart Readiness Indicator (SRI) og drøftelse af, hvordan SRI i Danmark bør udformes for at have værdi for brugerne.

Tid: Torsdag den 25. marts 2021, kl. 10.00-16.00

Sted: Online via Teams.

Se programmet her

EU-Kommissionen har den 23. juli 2020 fremsendt et forslag, som beskriver en ny Smart Readiness Indicator. Forslaget er en udløber af det reviderede bygningsdirektiv fra 2018, som pålægger Kommissionen at fastsætte en fælles EU-ordning om en Smart Readiness Indicator (SRI). Det er frivilligt for medlemsstaterne, om de vil indføre SRI, og det vil blive muligt at foretage en testfase forud for denne beslutning. Danmark har endnu ikke besluttet sig for om og hvordan, man vil implementere ordningen, men igangsætter en testperiode.

Hensigten med bygningsindikatoren er på en enkel måde at beskrive, hvor intelligent en bygning er. På denne måde kan en SRI bl.a. medvirke til, at især større bygninger fremadrettet opnår et bedre samspil mellem de forskellige tekniske systemer i bygninger. Samtidig giver SRI også et mål for, hvordan bygningen kan opereres fleksibelt, så den understøtter en omkostningseffektiv drift af energisystemer, som i stigende grad baseres på fluktuerende vedvarende energi.

Bygningsdirektivet (EPBD) foreskriver, at SRI skal beskrive de tre ”nøglefunktioner” (key smart readiness functionalities), som er centrale for at vurdere en bygnings intelligensparathed:

  • Energimæssig ydeevne og drift.
  • Reaktion på brugernes behov.
  • Energifleksibilitet, herunder bygningens eller bygningsenhedens evne til at dække nettets effektbehov.

CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling har i det såkaldte BoGO (Bygninger og Grøn Omstilling) projekt udarbejdet dels et fremsynsnotat samt en kort Pixi-udgave om SRI, som bl.a. nærmere beskriver formålet med og indholdet i den nye ordning, som EU-Kommissionen har spillet ud med.

I forlængelse heraf inviterer Energiforum Danmark, Intelligent Energi, CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling til workshop om, hvordan SRI i Danmark bør udformes for at have værdi for brugerne. EU-Kommissionens forslag til SRI ligger til grund for et arbejde, Energistyrelsen har igangsat, hvor der bl.a. skal foretages en test af SRI.

Ved Workshoppen giver vi gennem oplæg deltagerne indsigt i EU’s tanker med en SRI, Energistyrelsens foreløbige overvejelser, finske erfaringer med bygninger, der vurderes ud fra SRI samt muligt samspil med andre mærkningsordninger for bygninger, der anvendes i Danmark.

For arrangørerne af denne workshop er det helt afgørende, at den danske udformning af en eventuel SRI bliver et anvendeligt mærkningsinstrument for de aktører, der arbejder med intelligente, styrbare bygninger og disses samspil med energisystemet. Målgruppen for SRI og for denne workshop er således bygherrer, driftsansvarlige for bygninger, leverandører, rådgivere, forsyningsselskaber, kommuner m.fl.

Arrangementet bliver afholdt virtuelt over Teams og er gratis, men kræver tilmelding.

Læs programmet nedenfor:

For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Læs fremsynsnotatet fra projektet Bygninger og Grøn Omstilling om Mærkninger af bygninger SRI her

Læs mere om projektet Bygninger og Grøn Omstilling her