Cirkulær økonomi – mellem land og by

Det har altid ligget centralt i økologernes DNA at holde på næringsstofferne i kredsløbet. Og længe har man ærgret sig over fraførsel af næringsstofferne til byerne via fødevarerne, uden at der kommer noget retur. Og nu da økologien vokser, bliver det ekstra aktuelt

Fordi økologerne har brug for næringsstoffer og er dermed lige nu afhængige af at bruge konventionel husdyrgødning til deres marker. Det vil de gerne stoppe med. Den manglende recirkulering af næringsstofferne bliver dermed en reel begrænsning for videre udbredelse og udvikling af økologien. Så derfor presser økologerne nu på for at få fat i husholdningsaffaldet fra byerne.

Men ønsket om en mere cirkulær økonomi kommer også fra anden side: Energistyrelsen arbejder for, at biomasse, affald og restprodukter udnyttes til en optimering af potentialerne for produktion af bioenergi som en vigtig brik i fremtidens energisystem. Derfor er der stor fokus på energiudnyttelsen af gylle fra husdyrproduktionen gennem biogasanlæg. Men hvis vi vil have mere biogas i Danmark, har vi brug for mere fast materiale til at blande med gyllen. Det kan vi få fra kildesorteret organisk husholdningsaffald (KOD) og have-parkaffald fra byerne, samt fra andet organisk affald fra industrier og servicevirksomheder. 

Og så er der kommet mere fokus på fosfor, som er en begrænset ressource og nødvendig for al fremtidig fødevareproduktion, samtidig med at tab af fosfor i den danske fødevareproduktion udgør en trussel for natur og miljø. Læs mere om det på Fremtidens Landbrug. Det er alt sammen gode grunde til at arbejde mere med at finde ud af, hvordan vi får en større recirkulering af næringsstoffer mellem land og by.

Mere energi og bedre affaldshåndtering – Projekt i Fredericia

Vi arbejder helt specifikt med kildesorteret organisk husholdningsaffald til at lave biogas i et projekt sammen med Fredericia Spildevand og Energi, Fredericia Kommune og en række forskere fra universiteterne. Projektet udføres 2018-2020. Følg med på hjemmesiden.

Dialog fjernede en uønsket regel

Tidligere er brugen af madaffald til biogas og gødning blevet bremset af en bestemt regel hos mejeribranchen. Indtil 2017 forhindrede den alle landmænd med malkekøer i at sprede gødning på deres marker, hvis det kom fra biogasanlæg, der får tilført madaffald fra husholdningerne. Mejeribranchen lavede i sin tid ordningen for at undgå skadelige stoffer fra byerne i mælken. Det blev begrundet i, at landmændene skulle kunne spore affaldet tilbage til leverandøren.

Det Økologiske Råd bidrog til at skabe dialog blandt en lang række aktører fra ministerier, landbrug og affaldsselskaber. I dag er denne begrænsning nu fjernet.

Samtidig undersøgte vi indholdet af udvalgte tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer i det organiske materiale fra byerne. Konklusionen var, at indholdet ligger langt under grænseværdierne. Man skal dog følge udviklingen og løbende sikre, at det er de relevante stoffer, der måles for. F.eks. skal man især have fokus på plast og mikroplast.

Kontakt

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Del på sociale medier