Fit For 55

'Fit For 55' er EU-kommissionens forslag til en række nye initiativer, der tilsammen kan skabe en reduktion af drivhusgasudledningerne med 55% inden 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en vurdering af, at de nuværende politiske rammer og lovgivninger, ikke kan sikre målet om et klimaneutralt EU i 2050, der blev juridisk bindende gennem vedtagelsen af Klimaloven. Gennem ‘Fit For 55’ præsenteres en række revisioner og initiativer, der har til formål at sikre en fair, konkurrencedygtig og grøn omstilling af EU, gennem en mere ambitiøs lovgivning og udarbejdelse af nye forslag.

Overordnet består ‘Fit For 55’ af 13 forslag til ny lovgivning eller nye initiativer. I ‘Fit For 55’ styrkes 8 eksisterende lovgivninger, mens der præsenteres 5 nye initiativer gennem en kombination af revisioner af reguleringer og økonomiske virkemidler. ‘Fit For 55’ arbejder på tværs af områder, herunder klima, energi og brændstoffer, transport, bygninger, arealanvendelse og skovbrug. Lovgivningsforslagene og initiativerne der indgår i ‘Fit For 55’ omhandler bl.a.:  

  • En revision af EU’s emissionshandelssystem (EU ETS) med henblik på at styrke og udvide systemet gennem inddragelse af skibsfarten og oprettelse af et nyt emissionshandelssystem for vejtransport og bygninger 
  • En revision af direktivet om infrastruktur for CO2-reducerende køretøjer med henblik på etablering af ny infrastruktur 
  • En revision af direktivet om vedvarende energi, herunder krav til at andelen af vedvarende energi øges fra 32% til 40% i 2030 
  • En revision af direktivet om energieffektivitet med henblik på CO2-reduktioner 
  • En revision af energibeskatningsdirektivet, som bl.a. skal sikre, at der skabes de rigtige incitamenter, gennem tilpasning af minimumsafgiftssatserne for varme og brændstoffer til EU’s klima og miljømål 
  • Initiativer der har til formål at øge brugen af bæredygtige brændstoffer i luft- og skibsfarten, og indførelse af CO2-reduktionskrav i vejtransporten  
  • En revision af fastsættelsen af CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne med henblik på at reducere CO2-udledningerne og sætte rammerne for en vej imod nulemissionsmobilitet 
  • En revision af forordningen om medtagelsen af drivhusgasemissioner og –optag i forbindelse med arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug, bl.a. gennem højere mål for lagring af CO2-ækvivalenter i 2030 
  • Oprettelse af en social klimafond 
  • Indførelse af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, der har til formål at prissætte bestemte forurenende importerede varer, for at sikre, at CO2-udledningen fra produktionen ikke rykkes fra EU til andre lande med lavere ambitioner 

Processen for vedtagelse af ‘Fit For 55’ forslaget  

Når et forslag fremlægges af Kommissionen skal det igennem en bestemt procedure for at blive vedtaget. Vedtagelsen af lovforslag foregår i langt de fleste tilfælde gennem den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal godkende forslaget, for at det kan vedtages. Gennem den almindelige lovgivningsprocedure skal forslaget altid igennem en førstebehandling i både Europa-Parlamentet og i Ministerrådet.  

Under førstebehandlingen har Europa-Parlamentet mulighed for at godkende forslaget uden ændringer eller foretage ændringer i forslaget, hvorefter det sendes til Ministerrådet. Ministerrådet beslutter herefter om forslaget skal godkendes, eller sendes tilbage til andenbehandling i Parlamentet. Størstedelen af forslagene bliver vedtaget i førstebehandlingen.  I de tilfælde, hvor forslaget ikke godkendes og vedtages i førstebehandlingen, videresendes forslaget til andenbehandling, hvor Parlamentet kan godkende Ministerrådets holdninger og forslaget bliver vedtaget. Parlamentet kan også forkaste Ministerrådets holdninger og proceduren stopper. Derudover kan Parlamentet også vælge at foreslå ændringer til forslaget, hvorefter forslaget skal igennem en andenbehandling i Ministerrådet. Såfremt Ministerrådet ikke godkender Parlamentets ændringsforslag i andenbehandlingen, skal forslaget igennem en forligsprocedure.  I forligsproceduren skal et lige antal parlamentsmedlemmer og repræsentanter for Ministerrådet forsøge at blive enige om et fælles udkast. Lykkedes dette, skal forslaget igennem en tredjebehandling i Parlamentet og i Ministerrådet. Godkendes udkastes af både Parlamentet og Ministerrådet er forslaget vedtaget. Forkastes udkastet af enten Parlamentet eller Ministerrådet, afsluttes proceduren, og forslaget bliver ikke vedtaget.  

Siden fremlæggelsen af ‘Fit For 55’ forslaget den 14. juli 2021, har der været afholdt en række uformelle møder, med formålet at udveksle synspunkter om pakken. Den 6. oktober havde EU’s miljøministre den første formelle debat om ‘Fit For 55’ forslaget, og den 12. oktober drøftede Ministerrådet og EU’s landbrugs- og fiskeministre synspunkter om potentielle bidrag til ‘Fit For 55’ forslaget.  

RGO’s holdninger til ‘Fit For 55’ forslaget 

‘Fit For 55’ forslaget indeholder mange gode elementer til reduktion af drivhusgasudledningerne, men for at overholde Parisaftalen og sikre klimaneutralitet i 2050, er der behov for forbedringer.

Del på sociale medier