Kritikere svarer tilbage: Derfor holder Hofors forsvar for bygas ikke vand

6. marts 2021
At Hofor taler elektricitet ned og gas op med argumenter om miljøproblemer og omkostninger ved infrastruktur er misvisende markedsføring, er Claus Ekman og Brian Vad Mathiesens svar til Hofor efter debat i Klimamonitor.

Artiklen er bragt i Monitor den 6. marts 2021 af Claus Ekman, Direktør i Rådet for Grøn Omstilling og Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet

Hofor svarer i et indlæg 4. februar på vores indsigelser over for deres markedsføring af gas som grønnere end el bragt her i Klimamonitor 29. januar.

Der fremlægges i indlægget en række argumenter for gassen, som i vores øjne bygger på misforståelser og manglende forståelse for gassens rolle i fremtidens grønne energisystem. Lad os forsøge at forklare og uddybe, hvor vores kritik kommer fra.

Hofor bygger deres argumenter op omkring de officielle tal for udledning af CO2, NOX og SO2, hvor bygassen i København ligger lavere end den generelle miljødeklaration for elektricitet. CO2-udledningen fra gas i 2019 var cirka 18 procent lavere end for el per kWh.

Men el og gas er to meget forskellige energiformer, og en så simpel sammenligning per kWh er ikke rimelig. Man tager for eksempel ikke højde for effektiviteten i slutforbruget, som er en væsentlig faktor. Til eksempel er et induktionskomfur groft regnet dobbelt så effektiv som et gaskomfur, så madlavning ved induktion vil være langt mindre klimaskadeligt end ved brug af gas.

Ser man på miljøeffekterne (SO2 og NOX), så er gassen en god del bedre end elektricitet per kWh, men her glemmer Hofor, at udledningerne fra elproduktion sker fra høje skorstene, hvor de sundhedsskadelige stoffer og gasser spredes over store arealer, mens udledningerne fra bygassen sker ude i de små køkkener, hvormed koncentration, der hvor folk opholder sig, bliver højere og dermed langt mere skadende for vores sundhed.

Hofor fordrejer dermed sandheden, når de skriver, at »gas er meget mere miljøvenligt end el«, og de skruer ekstra op for den misvisende og upræcise markedsføring, når de påstår at bygas »udleder betydeligt færre forurenende stoffer end den olie og kul, som i stadig mindre udstrækning bliver brugt ved fremstilling af el«.

Lad os lige huske på, at kul i 2019 stod for kun 11 procent af energiinputtet i elproduktionen, og at det vil blive udfaset i løbet af få år. Olie stod for 0,8 procent, så det kan vel ikke være rimeligt at fremhæve det som et særskilt problem i denne sammenhæng.

Det store perspektiv

Man kan også anlægge et energisystemperspektiv, hvor det er oplagt, at de mængder af biogas, vi kan producere i Danmark, bør anvendes der, hvor de fortrænger mest mulig fossilt brændsel og ikke til at bremse elektrificering af slutforbrug, der kan elektrificeres. Hofor burde i højere grad (som kommunalt ejet selskab i en kommune med ambitiøse klimamål) tænke på det langsigtede perspektiv for et fremtidigt grønt og effektivt energisystem.

Hofor nævner, at der anvendes en stor andel af bygassen i industrien, og det giver jo god mening i systemperspektivet, hvis de industrielle processer ikke kan elektrificeres.

Vores kritik går heller ikke på, at bruge bygas til madlavning. Brug af biogas til madlavning kommer ikke til at spænde ben for den overordnede grønne omstilling, og det kan jo være med til at skabe madglæde for de kokke og i de hjem, hvor man nyder gassens umiddelbare og hurtige reaktionsevne – i lighed med induktionskomfurets.

Vi stiller os blot kritisk overfor, at gasselskaber markedsfører sig mod nye kunder med miljømæssige argumenter.

Hofor noterer også, at prisen for en nødvendig udbygning af el-infrastrukturen kan være høj. Det er der dog ikke noget belæg for skulle være et problem, når man ser på den samlede systemeffekt ved elektrificering.

Det er korrekt, at det vil være forbundet med omkostninger, men det er jo netop vigtigt, at vi fokuserer på den langsigtede planlægning og effektivitet ved at investere i den infrastruktur, der er nødvendig for den grønne omstilling. Her skal elektricitet spille en langt større rolle, også i København. Fordelingen af omkostningerne mellem forbrugerne og skatteyderne er selvfølgelige en diskussion værd, men det bør ikke bremse omstillingen.

Misvisende

At tale elektricitet ned med argumenter om miljøproblemer og omkostninger ved infrastruktur er derfor i vores øjne ikke fair. Det er misvisende markedsføring, og det er en del af en tendens, vi ser generelt, hvor alle prøver at gøre deres produkter grønnere. Vi skal kunne tale om, at nogle grønne løsninger bare er bedre end andre, og i al fald undgå at vildlede befolkningen.

Vi håber, at vi her har fået lidt flere nuancer med i debatten om markedsføring af bygas som grønnere end elektricitet, og at Hofor vil genoverveje deres tilgang til markedsføring i fremtiden.

For yderligere information:

Kontakt sekretariatet:

(+45) 3315 0977

info@rgo.dk