Ministeren bør give konkrete tidsfrister for udfasning af naturgas

21. februar 2022
I en ny aftale om målrettet varmecheck satte et flertal i Folketinget fokus på udfasning af gas til rumvarme. Det var et skridt i den rigtige retning. Men planen mangler konkrete tidsfrister.

Debatindlæg bragt i Altinget af rådgiver i Energi og Klima Julie Bangsgaard Abrahams fra Rådet for Grøn Omstilling

Regeringen indgik 11. februar 2022 en aftale med et flertal af Folketinget om ydelse af varmecheck og udfasning af naturgas til rumvarme. Regeringen og partierne skal have stor ros for at have brugt debatten om varmechecken som anledning til at tage fat i udfasningen af naturgas til rumvarme, men desværre går aftalen ikke særlig langt og mangler konkrete tidsfrister.

Det fremgår af klimaminister Dan Jørgensens udtalelser i forbindelse med aftalen, at Folketinget ikke bare kan forbyde installation af nye gasfyr, da ”det er reguleret af EU”. Ministeren siger derfor også, at han vil tage ned til Bruxelles og forhandle med EU-Kommissionen om mulige veje til at få det til at ske.

Først bagefter vil regeringen fremlægge en plan for udfasningen af gasfyr i danske hjem. Men det er en unødvendig tidsudtrækning, for det bør faktisk ikke være nødvendigt for ministeren at rejse til Bruxelles for at sparke døren ind – den er nemlig allerede åben.

Ingen undskyldning for ikke at gå i gang

EU-Kommissionen har nemlig i sit nye forslag til Bygningsdirektivet fra december sidste år, der lægger rammen for indsatsen for energibesparelser og den grønne omlægning af bygninger, allerede besvaret det spørgsmål, som ministeren vil forhandle om.

Der indgår således i Kommissionens direktivforslag en ny bestemmelse, som giver mulighed for nationale forbud mod fyringsanlæg i bygninger, der bruger sort energi.

Kommissionen har selv skrevet om forslaget, at det skaber et ”klart juridisk grundlag for nationale forbud mod fyringsanlæg, der benytter fossil energi”.

Der er derfor ingen undskyldning for ikke at gå i gang med det samme. Og der er heller ikke nogen undskyldning for kun at sætte ind mod naturgasfyr.

Hvorfor ikke fremlægge en plan for udfasning af alle typer fossil energi til opvarmning? Det vil sige også udfasning af oliefyr og de rester af fossil energi, der fortsat benyttes i fjernvarmeproduktionen.

Julie Bangsgaard Abrahams

Forslag til ministeren 

Vi har tre forslag til ministeren og partierne om målene for en ny plan for udfasning af sort energi til opvarmning. Fyring med oliefyr bør stoppes senest i 2027. Fyring med naturgas bør stoppes senest i 2030. Og brug af fossil energi til fjernvarmeproduktion bør stoppes senest i 2030.

En sådan plan skal understøttes med en række tiltag, som vi naturligvis gerne uddyber, hvis ministeren skulle ønske det.

Tiltag der sikrer udfasning af sort varme

For det første skal der skabes klarhed over, hvad naturgassen skal erstattes med. De naturlige alternativer er fjernvarme eller individuelle varmepumper. Det er derfor nødvendigt med det samme at sætte gang i varmeplanlægningen for at afklare, hvor der skal udbygges med fjernvarme ind i de nuværende naturgasområder, og hvor naturgasfyrene skal erstattes med individuelle varmepumper i de enkelte boliger.

Ministeren bør derfor tage en dialog med kommunerne om, hvordan denne proces kan gennemføres hurtigst muligt.

Man kan her tage ved lære af den varmeforsyningsplanlægning, der fandt sted i 1980’erne, og som resulterede i en hurtig udbygning af fjernvarmen og naturgasnettet.

Julie Bangsgaard Abrahams

For det andet skal de borgere, der skal udskifte deres olie- og naturgasfyr, understøttes bedst muligt. Der er behov for information og vejledning. Der skal udvikles særlige løsninger til de borgere, hvis gasfyr bryder sammen, inden de har mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen.

Den økonomiske støtte til udfasningen af olie- og naturgasfyrene skal målrettes de borgere, der har størst behov. Og det bør i hvert fald ikke være muligt at få støtte til varmepumper i de områder, hvor fjernvarmen bliver udbygget.

For det tredje vil der være behov for en dialog med installatørbranchen for at sikre, at den har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange varmepumper, der skal installeres over de næste år.

Det er en forudsætning, at fremtidens fjernvarme er emissionsfri. Endelig skal det sikres, at fjernvarmen ikke baseres på øget brug af træbiomasse, men derimod baseres på varmepumper, geotermi, overskudsvarme med videre som led i udfasning af træbiomassen, der både skader klima og biodiversiteten.

For yderligere information:

Læs mere om vores arbejde med grøn varme i Danmark og EU her: