Grønne certifikater og andre miljø-/klimatiltag

1. september 2020
Her kan du læse om de forskellige klimatiltag, der bliver anvendt for at ”kompensere” for udledninger i forbindelse med strømforbrug (og andet forbrug). Ofte benyttes det europæiske system for oprindelsescertifikater for vedvarende energi, men der er også andre systemer og tiltag, der sikrer positiv effekt på miljø og klima.

Internationale klimaprojekter  

Der bliver gennemført en række klima- og miljøtiltag ved køb af klimaprojekter gennem internationale certificeringsordninger. Her kan bl.a. nævnes Gold Standard og Verified Carbon Standard, som tilbyder ”kompensation” gennem klimaprojekter, typisk i udviklingslandene. Der lægges vægt på, at det er projekter, der ellers ikke ville være gennemført (her tales i branchen om ”additionalitet”). Projekterne kan f.eks. være skovrejsning, energieffektiviseringsprojekter eller etablering af vedvarende energi. Under de nævnte standarder er der strenge krav til additionalitet, og der følges op over en årrække for at sikre, at f.eks. plantede træer ikke bliver fældet igen. Systemerne er ikke ufejlbarlige, og derfor opereres der også med en margin. Der sættes altså mere i gang, end den solgte CO2-reduktionseffekt er beregnet til, for at være sikker på at de angivne reduktioner som minimum realiseres.   

 
Støt vores arbejde for at fremme den grønne omstilling 
 

Der er også nye teknologier, hvor CO2 bliver suget direkte ud af luften, uden at det ligger beslag på land til træplantning, og uden at det påvirker vores muligheder for at gennemføre andre (nødvendige) reduktioner i vores udledninger. Indtil videre er kompensation gennem disse teknologier ret dyre, men det er alligevel noget, som vi i Rådet for Grøn Omstilling anbefaler. På sigt kan direkte CO2-fangst fra luften blive en vigtig og bæredygtig del af den globale CO2-cyklus. Læs mere her
 

Grønne certifikater  

Under det europæiske system for grønne certifikater får producenter af vedvarende energi et certifikat, som de kan sælge videre til forbrugere eller elhandelsselskaber. Systemet bruges til at matche et forbrug med en tilsvarende produktion fra vedvarende energikilder. En grundlæggende udfordring er, at forbruget og produktionen hverken matches tidsmæssigt eller geografisk. Man kan således få matchet sit forbrug i Danmark på et tidspunkt med en produktion i Spanien på et helt andet tidspunkt. Ens forbrug bliver altså ikke grønnere af, at der bliver købt certifikater.  

En ny udfordring for systemet er også, at udbygningen af vedvarende energi i Europa i dag er drevet af de politiske målsætninger, hvorfor der ikke bliver installeret mere vedvarende energi af, at forbrugerne efterspørger certifikater. Yderligere er der, på grund af den store udbygning med vedvarende energi, mange certifikater i omløb, og den lave pris på certifikaterne er i mange tilfælde ikke relevant for, om der bliver udbygget yderligere.  

I Rådet for Grøn Omstilling mener vi, at det europæiske certifikatsystem for vedvarende energi har udspillet sin rolle og i dag er mere til skade end gavn. Det giver nemlig forbrugerne et falsk indtryk af, at deres strøm er grøn, mens det i virkeligheden er et stort og bureaukratisk system, som reelt ikke har den store effekt. 

Derfor anbefaler vi i Rådet for Grøn Omstilling, at du ikke nøjes med at købe grøn strøm baseret på grønne certifikater.  
 

CO2-kvoter og kreditter  

Det har fra tid til anden været fremført, at man kan købe CO2-kvoter fra det europæiske kvotehandelssystem. Når en kvote tages ud af systemet, vil det i princippet lede til, at der udledes et ton mindre fra de udledere, der er inkluderet i systemet. Kvotehandelssystemet har gennem mange år været kritiseret for at være ineffektivt og uden større effekt. Det skyldes bl.a., at der har været for mange kvoter i omløb efter finanskrisen i 2007/2008. Kvoteprisen er dog steget voldsomt de seneste år, og systemet har i dag en reel effekt. Vi har ikke kendskab til el-produkter eller ordninger i Danmark, hvor man kan købe og annullere CO2-kvoter. 

Der bliver også gennemført klimaprojekter gennem FN’s system Clean Development Mechanism (CDM). Det er det officielle system, der blev vedtaget med Kyotoprotokollen, som sætter standard for projekter i udviklingslande, der arbejder med klima og CO2-reduktion. Der har dog været en del kritik af systemet, som er beskyldt for at være ineffektivt og have en begrænset effekt. Vi anbefaler derfor, at man undgår at købe klimatiltag, der er baseret på FN’s klimakreditter.  
 

Andre tiltag  

I nogle tilfælde markedsfører forskellige virksomheder deres produkter med ”klimakompensation” gennem forskellige andre initiativer (som ikke falder under de ovennævnte kategorier). Her skal man som forbruger være varsom, og undersøge nøje om klimaeffekten er dokumenteret, og at der er en uafhængig aktør, der verificerer effekten. Der er meget greenwashing derude, så det er vigtigt at være på vagt. Vores anbefaling er, at man enten undgår sådanne tiltag, eller at man bruger tilstrækkelig tid til at undersøge og vurdere, om tiltagene rent faktisk giver mening.  

Nedenfor kan du klikke dig videre til mere information og til vores anbefalinger.  

For yderligere information:

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)