Luftforurening skiller folketingssalen

4. juni 2019
Luftforurening er Danmarks absolut mest helbredsskadelige og dyreste miljøproblem. Vi har gennemgået de sidste otte års politiske indsats og centrale udmeldinger fra de to blokke i dansk politik. Konklusionen er klar: Oppositionspartierne er mest ambitiøse mht. at nedbringe den skadelige luftforurening.

Udendørs luftforurening er årligt skyld i ca. 3.500 danskeres død svarende til ca. 6 procent af alle danske dødsfald. De største danske kilder er brænderøg, trafikos og ammoniak fra landbruget. Luftforurening adskiller sig fra andre store risikofaktorer, da vi ufrivilligt indånder luftforurening, mens vi selv bestemmer, om vi fx ryger eller er fysisk inaktive. Derfor kræver luftforurening særlig politisk opmærksomhed.

Vi opfylder ikke vores FN og EU-forpligtelser
Grundet mangelfuld indsats har regeringen netop indberettet til EU, at Danmark ikke kan opfylde vores FN og EU-forpligtelser (Göteborg-protokollen og National Emission Ceilings direktivet) til at reducere skadelig luftforurening. Årsagen er partikelforurening fra brænderøg og landbrugets ammoniakforurening.

Men mens trafikkens forurening automatisk falder grundet udskiftning af bilparken til fortsat renere biler og på sigt elbiler, så ser det anderledes ud for brænderøg og ammoniakforureningen. Her er der behov for en aktiv politisk indsats i Danmark, hvis forureningen for alvor skal reduceres indenfor de næste 10 år.

Brændefyring er også et problem i landets store byer. I København dækker brændefyring under 0,5 procent af energiforbruget, men på bare en fyringssæson udleder brændeovnene i byen lige så mange partikler som al biltrafikken i byen udleder på et helt år. Ved at erstatte lidt brændefyring med miljørigtig fjernvarme kan partikelforureningen i København reduceres lige så meget, som ved at forbyde alle biler i byen året rundt. Befolkningen ser generelt positivt på en mere restriktiv regulering af brændefyring (se faktaboks nedenfor).

”Brændefyring bør beskattes, så ejerne betaler for de helbredsskader røgen forårsager. Samtidig bør kommunerne have mulighed til at forbyde brændefyring uden effektive partikelfiltre i områder med kollektiv opvarmning,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Mange overser klimagevinster ved regulering af kilderne til luftforurening. Brænderøg er den største kilde til klimaskadelige sodpartikler, mens landbruget er den største kilde til klimaskadelig metan og lattergas.

Vurdering af luftforureningsindsatsen

Kontakt

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk