Fremtidens Landbrug

I projektet Fremtidens Landbrug ser vi på mulighederne for en bæredygtig udvikling af dansk landbrug frem mod år 2050.

Dansk landbrug beslaglægger over 60 procent af vores land. Udvaskning af næringsstoffer, især kvælstof, er blevet reduceret siden begyndelsen af 1980’erne takket være handlingsplaner for vandmiljøet, men der er stadig brug for at fjerne yderligere 40 procent af den nuværende udledning for at leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. Desuden sker der løbende en forringelse af biodiversiteten, og drivhusgasser fra landbruget udgør mere end en femtedel af den samlede danske udledning.

Miljø og økonomi er centrale spørgsmål i forhold til landbrugets udvikling, men det er spørgsmålet om global fødevaresikkerhed og landbrugets rolle som aktør i lokalsamfund og på verdensmarkedet også. Tilsammen tegner der sig således et billede af et presset erhverv, som står over for store udfordringer i de kommende år.

En række spørgsmål rejser sig derfor i forhold til fremtidens landbrug:

  • Hvordan kan landbruget på én gang blive både produktionsmæssigt og miljømæssigt bæredygtigt og samtidig opfylde den brede vifte af krav, som erhvervet stilles over for på forskellige områder?
  • Hvordan kan reformen af EU’s fælles landbrugspolitik komme til at understøtte en bæredygtig udvikling?
  • Hvordan kan dansk landbrugsproduktion og landbrugspolitik fungere i fremtiden i krydsfeltet mellem socioøkonomisk, erhvervsøkonomisk og miljømæssig bæredygtighed?
  • Hvordan kan dansk landbrug bidrage til at sikre tilstrækkelige mængder af fosfor til fremtidens globale fødevareproduktion?

Projektet Fremtidens Landbrug søger at tilvejebringe faktabaserede svar, beskrivelse af konflikter og synergier og forslag til konkrete danske og europæiske politiske initiativer, som kan bringe landbruget på et bæredygtigt spor.


Hjemmeside

Fremtiden Landbrug har sin egen hjemmeside, www.fremtidenslandbrug.dk. Her kan du finde masser af informationer om baggrunden for projektet, scenarieudvikling og multikriterielle analyser. Alle output fra projektet findes også her – rapporter, artikler, med meget mere.

Scenarier

Projektet Fremtidens Landbrug præsenterer fem forskellige bæredygtige fremtidsscenarier. Scenarierne leverer forslag til løsninger, som gavner vandmiljø, klima og jordfrugtbarhed, og hvor man samtidig recirkulerer så meget fosfor som muligt i dansk landbrug. Du kan finde scenarierne Grøn vækst, By og land, Det biobaserede samfund samt En rig natur her. Se blandt andet animationsfilm, beregning og resultater. Følg også udviklingen af vores fosforscenarie, og se filmen Hold hus med fosfor her.

Publikationer

Der er blevet og bliver udviklet en række publikationer i forbindelse med projektet. Se blandt andet hovedrapport fra første delprojekt og debathæftet På vej mod et bæredygtigt landbrug her.

Periode: Første del af projektet forløb i perioden 2012 – 2016. Anden del kører 2017 – 2021.

Udført under ledelse af Det Økologiske Råd med Leif Bach Jørgensen, Christian Ege, Helene Chéret og med bistand fra en række forskere og interessenter fra universiteter og organisationer.

Projektet er finansieret af VELUX Fonden.


Projektansvarlige

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Helene Chéret

Redaktør, Kommunikation

(+45) 3318 1940
helene@rgo.dk

Del på sociale medier