Udledning af black carbon

11. september 2018
De primære kilder til udledning af Black carbon (BC) kan inddeles i fem mindre kategorier bestående af dieselmotorer, industri, afbrænding af naturområder samt madlavning og opvarmning af beboelse (brændefyring og kul). Disse fem kategorier er ansvarlige for omkring 90 pct. af den samlede globale BC-udledning. Et mindre bidrag til BC forurening kommer fra skibsfart og luftfart.

De primære kilder til udledning af BC kan inddeles i fem mindre kategorier bestående af dieselmotorer, industri, afbrænding af naturområder samt madlavning og opvarmning af beboelse (brændefyring og kul). Disse fem kategorier er ansvarlige for omkring 90 pct. af den samlede globale BC-udledning. Et mindre bidrag til BC forurening kommer fra skibsfart og luftfart.

Danske kilder til BC emission

I Danmark og andre nordeuropæiske lande er dieselmotorer og privat brændefyring de væsentligste kilder til udledning af BC.

Udledning af BC fra danske kilder i 2008

Ifølge de seneste opgørelser fra 2008 foretaget af National Environmental Research Institute (NERI) ved Århus Universitet, stammer ca. 60 pct. af BC-udledningen i Danmark fra brændefyring fra private husholdninger, mens dieselmotorer – både køretøjer på vej og andre dieselmotorer – bidrager med lidt over 30 pct. (figur 3). Men på grund af miljøkrav om bl.a. partikelfiltre er udledningen fra dieselmotorer faldet markant siden 2008. Det betyder, at udledningen af BC i dag i endnu højere grad kommer fra brændefyring end fra dieselmotorer.  

Sammenholdes brændefyring (i enten brændeovne, brændekedler eller ildsteder) med andre varmekilder, er udledningen af partikler markant større for brændefyring. Dette fremgår af figur 4, som viser udledningen af TSP (Total Suspended Particulate matter) (blå søjler) samt BC (grønne søjler) fra danske kilder angivet i gram per gigajoule. Det skal bemærkes, at det grå område i figuren er et ‘zoom in’ fra 0 til 200 g/GJ. En gammel brændekedel er den varmekilde, som udleder mest BC per energienhed, men en stor reduktion i udledningen opnås ved installation af en akkumuleringstank (A), der sikrer en bedre forbrænding. En yderligere reduktion fås for både brændeovne og brændekedler ved udskiftning til nyere modeller grundet forbedret teknologi. Men det bedste er at skifte til miljørigtige varmekilder som fjernvarme og varmepumper kombineret med efterisolering.

Den globale totale BC-udledning

Kilderne til BC-udledning er i konstant forandring. Efterhånden som energibehovet vokser, øges udledningen af BC, mens udviklingen i teknologien i form af filtre og renere forbrænding mindsker BC forurening. I lande som Polen, Bulgarien og Slovakiet har høje energipriser i de seneste år fået boliger med lav indkomst til at vælge billigere alternativer så som afbrænding af kul og træ.