Det danske havmiljø er under pres

30. december 2021
Havet, der strækker sig fra strandkanten og helt ud i horisonten, kan ikke opsluge alt det, vi smider derud, uden konsekvenser. Rapport efter rapport viser, at havets tilstand er presset. Og hvis vi ikke gør noget, vil det i sidste ende gå ud over os selv

Artikel bragt i Magasinet Grøn Omstilling, vinter 2021 af Helene Chéret, Redaktør på Magasinet Grøn Omstilling

Det var et trist syn, der ventede beboerne i Valsted ved Limfjorden i sommer. Døde fisk, ål og krabber lå ved bredden i dyngevis. Miljøstyrelsen var ikke i tvivl om, hvad der var årsag til det: Dyrene var døde af iltmangel, forårsaget af iltsvind i fjorden. I juli viste målinger i Valsted nord for Nibe en iltprocent på blot to. 

Beboere, der gik tur ved vandet, var chokerede. Som den pensionerede fisker Gert Nielsen sagde til TV2 Nord: ”Jeg har aldrig før i mit liv set noget i nærheden af det her. Hundestejler, krabber, skrubber, ål, ørreder, rejer, alt kæmpede for at overleve,” sagde han og fortsatte: ”Jeg synes, vi skal behandle vores fjorde, vores vand og vores miljø, så vi kan være os selv bekendt. For dyrene har også ret til at være her.” 

Miljøstyrelsens kort med overvågning af kystvandene. Illustration: Mads Galsgaard Klokker og Miljøstyrelsen.

Situationen i Valsted i sommer er desværre kun et ud af mange tegn på, at noget er galt med havets tilstand. Når biologer tager ud på havet og til kyster for at måle på niveauet af næringsstoffer, skadelige kemikalier og mikroplastik eller ser på, hvordan det går med dyre- og planteliv og biodiversiteten, så er det bekymrende, hvad de kommer frem til. Det vidner bl.a. Miljøstyrelsens overvågninger om. Styrelsen holder øje med den samlede såkaldte økologiske tilstand ved kystvande og i havet. Der bliver målt på vandområdernes dyre- og planteliv og niveauet af miljøfarlige kemiske stoffer i vandet. Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal Danmark have forbedret vandkvaliteten i 2027 så meget, at vi alle steder har ”god økologisk tilstand”. Men ser man på Miljøstyrelsens kort med overvågning af kystvandene, ser det grelt ud. Lige nu lever kun fem procent af kystvandene op til målet om god økologisk tilstand og er dermed farvet grønt, mens de 73 procent, der har ringe eller dårlig tilstand, lyser orange eller rødt (se kortet). 

Årsagen til disse triste målinger er som oftest vores egen adfærd, lyder det fra Lone Mikkelsen. Hun er biolog og seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling. 

”Havet har det skidt. Dyr, planter og hele det økologiske system er under pres fra rigtig mange sider, hvilket alt sammen skyldes, hvad vi mennesker udleder i vandet eller udfører af aktiviteter til havs. Presset skyldes i meget høj grad forurening fra landbruget, udledning fra spildevandet og skibsfarten,” siger hun.  

Lone Mikkelsen, der koordinerer projektet ‘Et rent hav for alle’, mener, at der bør gøres op med en udbredt og muligvis lidt ubevidst opfattelse af, at det enorme hav bare opsluger alt uden konsekvenser. 

”Ude af øje, ude af sind. Vi lader alverdens skadelige stoffer sive ud i havet. Ud på den blå hylde, som fiskere og sejlere tidligere ofte sagde. Men havet kan og skal ikke anvendes som en skraldespand uden bund. Alt det, vi smider derud, påvirker livet i havet. Alligevel viser rapport efter rapport, at havets tilstand får lov at sejle sin egen sø,” siger hun. 

Siver fra markerne ud i vandet 

Iltsvindet i Valsted i sommer var et af de slemme, men hvert år viser overvågningsrapporter fra DCE − Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, at vandmiljøet ved mange kyster og fjorde lider under iltsvind. Årsagen til dette er især udledning af næringsstoffer fra markerne. Næringsstofferne giver næring til alger, der skygger for lys til havets andre planter. De falder til bunds, når de dør, og nedbrydes i en proces, hvor der forbruges ilt. Og når der er mange alger, så kan alt ilt forsvinde. I værste fald dør dyrene og skyller op ved strandkanten. 

EU har bedt Danmark om at bremse vores udledning af næringsstoffer. Men det er ikke sket, og det er kritisk, lyder det fra Niklas Jørgensen. Han er landbrugsfaglig rådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling og arbejder også med projektet ‘Et rent hav for alle’. 

”Knap to tredjedele af Danmarks areal er landbrug, og måden, vi driver landbrug på, truer økosystemerne under vand. Fra EU’s side er vi blevet pålagt at forbedre vandmiljøet markant, men det er endnu ikke sket. En yderligere reducering af landbrugets udledning af næringsstoffer er ganske enkelt nødvendigt,” siger han.  

En del af forklaringen hænger sammen med den omdiskuterede landbrugspakke fra 2015, som den daværende regering lavede. Her besluttede man, at landbruget måtte gøde mere end tidligere for at kunne øge dets produktion. Og det har givet bagslag.  

”Tanken var, at man med andre tiltag, som kompenserende efterafgrøder og anlæg af vådområder, alligevel kunne reducere næringsstofudledningen. Men det skete ikke. De seneste rapporter viser, at udledningen har ligget nogenlunde stabilt de sidste ti år. Det går ud over vores vandmiljø,” siger Niklas Jørgensen. 

Da regeringen og aftaleparterne i efteråret lavede en bred klimaaftale for landbruget, fremlagde de også en plan for at nedbringe kvælstofudledningen, sådan som EU kræver. Men Ifølge Niklas Jørgensen har den flere mangler. Den indsats, der skal reducere kvælstofforureningen med 13.100 ton, når ikke i mål til 2027, da 2.300 ton af disse først skal findes ved senere genbesøg af aftalen, der i øvrigt igangsættes for sent. 

”Aftalen forholder sig heller ikke til, at vi må blive bedre til at reducere tilførslen af gødning, eksempelvis ved at gødske mindre i særlige sårbare områder og at distribuere husdyrgødning bedre mellem landsdelene,” siger Niklas Jørgensen. 
 

Torsken kan forsvinde helt  

I efteråret skar EU torskekvoterne markant til stor ærgrelse for fiskeribranchen. Torskebestanden i danske farvande er faldet, og forskerne advarer om, at torsken helt kan forsvinde, hvis ikke der gøres noget. Torsk har været en helt almindelig fiskeart i Danmark og Nordeuropa i mange år. Men i Østersøen er der eksempelvis sket et fald i bestanden af sild og torsk på henholdsvis 80 og 85 procent over de seneste 30-40 år. Der er flere forklaringer på, at fiskebestandene går tilbage: forurening, iltsvind, klimaforandringer, overfiskeri samt ødelagte levesteder såsom stenrev og tangskov, der er forsvundet bl.a. på grund af stenfiskeri, sandsugning og anden råstofudvinding. 

Ifølge Lone Mikkelsen er faldet i fiskebestande et tydeligt eksempel på, at vores adfærd i sidste ende rammer os selv.  

”Fiskebestande skrumper, og helt generelt falder biodiversiteten i havene omkring Danmark. Det sker bl.a., fordi vi fra land forurener vandet med næringsstoffer og miljøfremmede kemikalier, og det er kritisk for de organismer, der lever i havet. Det påvirker økosystemet direkte og desuden ophobes skadelige stoffer i de fisk og muslinger, som mange mennesker er afhængige af som fødekilde. Det viser tallene fra den danske overvågning af vandmiljøet med al tydelighed. Så i sidste ende rammer problemet ikke blot miljøet, men også os selv,” siger Lone Mikkelsen.  

Forurening med skadelige kemikalier er et af de områder, der langtfra er undersøgt tilstrækkeligt. Danmark har af flere omgange fået stærk kritik af EU-Kommissionen for ikke at måle nok på havets såkaldte kemiske tilstand. Men de målinger, der trods alt bliver foretaget, viser, at der udledes mange skadelige stoffer til havet. Den nyeste rapport fra Det nationale overvågningsprogram NOVANA finder mange overskridelser af grænseværdier for bl.a. pesticider, tungmetaller og flammehæmmere, hvoraf mange allerede er enten forbudte eller reguleret. Det gælder f.eks. dioxiner fra afbrænding af plast og PCB fra bl.a. byggematerialer. Disse to er blandt de farligste miljøgifte i verden og i dag helt forbudt at anvende. Alligevel findes de og mange andre miljøfremmede og svært nedbrydelige kemikalier i vandmiljøet. Nogle af kemikalierne ender i fedtvævet hos fisk, andre ligger ophobet i sedimentet, men bliver hvirvlet op, hvis bunden skrabes op f.eks. af et trawl. Og hormonforstyrrende stoffer fra bl.a. medicin, plejeprodukter og elektronik ender ligeledes i vandmiljøet. Ifølge Lone Mikkelsen ligger nøglen til en del af løsningen hos rensningsanlæggene.  

”Spildevandsanlæggene herhjemme fanger ikke de miljøfremmede stoffer, som f.eks. flammehæmmere og fluorstoffer. I Schweiz anvendes der på mange rensningsanlæg en metode, der kan fjerne kemikalier fra spildevandet. Så teknologien findes. Der handles bare ikke på det fra politisk side herhjemme. Men det er helt afgørende, at der stilles krav til sådan en type rensning i Danmark også. Det vil bidrage til, at der fra byer, industri og sygehuse, udledes langt færre skadelige kemikalier. Vi har slet ikke styr på, hvor meget der ender i havet,” siger hun. 

Rift om havet  

I dag har flere og flere interessenter øjnene rettet mod havet og ser store muligheder. I den forbindelse har regeringen udarbejdet Danmarks første havplan, som var i høring i efteråret. Den skal ”lægge en plan for det samlede danske havareal. Havplanen skal både styrke den grønne omstilling, beskytte naturen og sikre, at der fortsat er plads til de maritime erhverv,” som der står i introduktionen. Planen zoneinddeler havet efter aktiviteter, anvendelse og fremtidigt potentiale. Der er dermed zoner for eksempelvis vindmølleparker, opdræt af fisk i åbne bure (havbrug), råstofindvinding, militæret og beskyttede eller fredede områder. 

Men selvom beskyttelse af naturen er beskrevet som en del af planen, mener Lone Mikkelsen slet ikke, at miljøet bliver tilgodeset i tilstrækkelig høj grad. 

”Der fokuseres primært på erhvervenes behov og ikke på naturens. Det er jo rigtig fint, at man forsøger at planlægge og frede mere af havet. Men samtidig tillader man stadig trawling i nogle fredede områder, som vil føre til en frigivelse af de kemikalier, der ellers lå bundfældet i sedimentet. Og havbrug udleder, foruden flere næringsstoffer, biocider til vandet, som igen optages i fødekæden,” siger hun. 

Når man spejder hen over vandet, er det da også tydeligt, at der bliver mere og mere rift om havet – med flere vindmøller, havneudvidelser, erhvervsfiskere og store fragt- og krydstogtsskibe. Og det bekymrer Lone Mikkelsen. 

”I fremtiden vil vi gerne høste endnu mere fra havet f.eks. tang som proteinrig føde. Vi bliver nødt til at passe på, at vi ikke i vores udviklings- og omstillingsiver fortsætter med at ødelægge muligheden for det elementære liv i vandet. Ellers så dør det stille og roligt,” siger hun og fortsætter: 

”Det, der udspillede sig ved Limfjorden i sommer, var sørgeligt. Og jeg er helt enig med beboeren i Valsted; vi skal behandle vores fjorde, vores vand og vores miljø, så vi kan være os selv bekendt. Derfor skal vi have bremset udledningerne af næringsstoffer og skadelige kemikalier hurtigst muligt. Vi skal forbedre havets tilstand – for naturens, men også for vores egen skyld,” siger hun. 

For yderligere information:

Helene Chéret

Redaktør, Kommunikation

(+45) 3318 1940
helene@rgo.dk

Læs mere om projektet: