Derfor er CAP planen utrolig vigtig for udviklingen af dansk landbrug i en mere bæredygtig retning, og derfor er det vigtigt, at også de grønne organisationer bliver inddraget og har mulighed for at bidrage med deres ekspertise på området.

Af samme årsag er vi i Rådet for Grøn Omstilling ærgerlige over Landbrugsstyrelsens manglende inddragelse af grønne organisationer i udviklingen af den CAP-plan, der skal gælde fra 2023 helt frem til 2027. En inddragelse som EU-Kommissionen har pålagt medlemslandende, men som i Danmark har været på et absolut minimum.

I stedet for at bidrage undervejs med vores viden omkring miljø- og klimaeffekter af landbrugsaktiviteter, og hvordan man kan gøre landbruget mere bæredygtigt, er vi nu nødsaget til at give vores input gennem et høringssvar, som blandt andet indeholder følgende tre pointer:

  • Det er kritisabelt at miljøvurderingen af CAP-planen ikke sætter tal på planens samlede effekt på klima og næringsstofudledninger. Det gør det umuligt at vurdere om planen i tilstrækkelig grad bidrager til at reducere landbrugets pres på miljøet.
  • CAP-planen mangler at tage højde for, at næringsstofproblematikken også kan behandles som et ressourceproblem. Vi bør have langt større fokus på at begrænse tilførslen, og ikke kun udledningen.
  • De nye eco-scheme ordninger, der stiller krav om klima- og miljøtiltag mod at få adgang til yderligere støtte, er unødigt komplicerede og for snævert defineret. Samtidig risikerer mange af indsatserne at blive spildt, fordi samtlige eco-schemes er ét-årige, og der ikke er indbygget incitamenter til at søge ordningerne flere år i træk.

I Rådet for Grøn Omstilling håber vi, at vores og andre grønne organisationers input til høringsprocessen bliver taget til efterretning, så den næste CAP-periode kan sætte skub i den grønne omstilling.

Nedenfor kan du finde vores høringssvar på det oprindelige udkast til den danske CAP strategiske plan (den danske implementering af EUs landbrugspolitik) samt på den reviderede udgave, der blev udsendt efter vedtagelsen af “Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” i oktober.