Hermed Det Økologiske Råds bemærkninger til fornyet godkendelse af aktivstoffet pyriproxyfen (Rammenotat M 205-19)

Der ønskes fornyet godkendelse af insekticidet pyriproxyfen til anvendelse i citrus, æbler og pærer (pome fruit), samt til prydplanter og tomat udendørs og i væksthus. Stoffet er et juvenilhormon, som hæmmer insekters vækst. Stoffet er særdeles giftigt for fisk, krebsdyr og vandlevende invertebrater. Stoffet er moderat giftigt for honningbier, men der mangler undersøgelse af virkningen på larver af honningbier og virkningen på vilde bier. Det Økologiske Råd er enig i, at stoffet kan godkendes til brug i væksthuse, men det bør ikke kunne anvendes på friland, dels på grund af risikoen for effekter på vandmiljøet, dels på grund af de manglende undersøgelser af effekten på vilde bier og larver af honningbier.