Om Daria

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Daria has created 40 blog entries.

Danmark går forrest og sætter strøm til el-lastbilerne

Et bredt flertal i Folketinget har i dag offentliggjort deres plan for udrulning af offentlig ladeinfrastruktur til tunge køretøjer. Der afsættes omkring 700 mio. kr., som skal bruges på at etablere 25 ladeparker med 175 lynladepunkter. Kapaciteten vil være på 133 MW og vil være placeret hver 60. km langs de danske statsveje.

”Vi er glade for at regeringen sætter penge af til at opfylde AFIR. Det betyder, at Danmark går forrest i hurtigt at opfylde kravene i reguleringen, som muliggør international kørsel med el-lastbiler, og det ligger et solidt fundament til den grønne omstilling af lastbiler,” siger Daria Rivin, rådgiver inden for Klima og Transport i Rådet for Grøn Omstilling, og fortsætter:

”Danmark investerer massivt i offentlig ladeinfrastruktur til tunge køretøjer. Det vil nu endeligt give vognmænd og virksomheder, der gerne vil investere i den grønne omstilling og el-lastbiler, den sikkerhed, de længe har efterspurgt,” siger Daria Rivin.

De første fem ladeparker bliver indviet i 2025 langs de større motorveje omkring Randers, Herning, Vejle, Padborg og Køge. De resterende 20 ladeparker vil blive indviet frem mod 2030, alle som opfyldning af EU-forordningen for alternative drivmidler (AFIR). Transportministeriet nævner i deres pressemeddelelse, at langt det største behov for ladning kommer til at foregå på depoterne.

”Vi forventer at op mod 70 pct. af ladning af el-lastbiler vil foregå på vognmænds matrikler og depoter. Det er en stor udgift, når der skal etableres nettilslutning og sikres nok ampere på grunden. Derfor er der også brug for støtte til depotladning i en periode, så totalomkostningerne ved at investere i el-lastbiler hurtigere bliver positiv,” siger Daria Rivin og fortsætter:

”Internationale erfaringer viser, at der særligt er tre tiltag der hurtigere kan fremme elektrificering af tunge køretøjer. En højere vejafgift på linje med Tysklands niveau, inkludering af el i fortrængningskravet på linje med andre drivmidler såvel som muliggør etablering af nulemissionszoner i de større byer i Danmark. Det vil sikre hurtigere investering i el-lastbiler,” siger Daria Rivin.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig og bæredygtig omstilling af samfundet, både nationalt og i EU.

By |2023-12-14T13:37:29+01:009. november 2023|Pressemeddelelse|0 Kommentarer

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. plantebeskyttelsesmidler

Hermed Det Økologiske Råds bemærkninger til fornyet godkendelse af aktivstoffet pyriproxyfen (Rammenotat M 205-19)

Der ønskes fornyet godkendelse af insekticidet pyriproxyfen til anvendelse i citrus, æbler og pærer (pome fruit), samt til prydplanter og tomat udendørs og i væksthus. Stoffet er et juvenilhormon, som hæmmer insekters vækst. Stoffet er særdeles giftigt for fisk, krebsdyr og vandlevende invertebrater. Stoffet er moderat giftigt for honningbier, men der mangler undersøgelse af virkningen på larver af honningbier og virkningen på vilde bier. Det Økologiske Råd er enig i, at stoffet kan godkendes til brug i væksthuse, men det bør ikke kunne anvendes på friland, dels på grund af risikoen for effekter på vandmiljøet, dels på grund af de manglende undersøgelser af effekten på vilde bier og larver af honningbier.

By |2019-11-24T07:46:48+01:0019. november 2019|Høringssvar|0 Kommentarer

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. godkendelse af aktivstoffer

Det Økologiske Råds bemærkning til forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: Abamectin, Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857 and GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) strain AM65-52, Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazol, fenpyroximat, fosetyl, Lecanicillium muscarium strain Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae strain BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis strain MA342, pyrimethanil, pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride strain T11 and IMI 206040, Trichoderma gamsii strain ICC080, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, triclopyr, trinexapac og triticonazol. (Rammenotat M 201-19)

Det er uacceptabelt at tidsplanen for revurderingerne ikke kan overholdes. Ud fra antallet af aktive stoffer i denne omgang ser problemet ud til at være stigende. Det Økologiske Råd finder at det i EU-revurderingsprogrammerne skal sikres, at der afsættes de nødvendige resurser til at revurderingerne er rettidige. Flere af de aktive stoffer har egenskaber som kan føre til, at de ikke længere bør godkendes:

For herbicidet clodinafop foreligger en EFSA-konklusion, som viser uacceptabel risiko for menneskers sundhed.
Herbicidet clopyralid er meget mobilt i jord og kan være persistent i både jord og vand.
epoxiconazol
For fungicidet mepanipyrim viser EFSA-konklusionen en uacceptabel risiko for miljø.
Herbicidet dichlorprop-P tilhører gruppen af chlorphenoxysysrer som er kendt for at være mobile i jord med risiko for grundvandsforurening.
Fungicidet fosetyl er tilsyneladende mangelfuldt undersøgt.
Fungicidet epoxiconazol kan udvise persistens i jord- og vandmiljøet. ECHA har klassificeret epoxiconazol som skadende for fostre og forplantningsevnen i kategori 1B, og dermed er stoffet omfattet af afskæringskriterierne.
Fenpyroximat er et acaricid som kan udvise skadelig virkning på reproduktionen. EFSA konklusionen viser således, at der er uacceptabel risiko for menneskers sundhed.
Fungicidet metconazol udviser persistens i jord
Fungicidet metrafenon kan udvise persistens i jord og mistænkes for at påvirke reproduktionen/udviklingen.
Herbicidet rimsulfuron kan potentielt forurene grundvandet idet EFSA-konklusionen viser uacceptabel risiko for så vidt angår grundvand.
Herbicidet triclopyr kan potentielt forurene grundvandet
Fungicidet triticonazol er persistent i jord og muligvis mobilt i jord.

Det Økologiske Råds bemærkning til godkendelse af aktivstoffet lavandulyl senecioat som lavrisikostof (Rammenotat M 200-19)

Der er tale om et feromon som efterligner det naturlige feromon, som Mealybug (”uldlus”)(Planococcus ficus) producerer for at tiltrækker hannerne til parring. Det skal anvendes til insektbekæmpelse i vindruer i Sydeuropa. Aktivstoffet skal udelukkende anvendes i passive dispensere. Det Økologiske Råd har ingen bemærkninger til godkendelsen.

By |2019-11-25T14:19:29+01:0013. november 2019|Høringssvar|0 Kommentarer

Et miljø fri for skadelige kemikalier

Der er alt for mange skadelige kemikalier i vores hverdag. Det koster os dyrt – både som enkeltpersoner, når vi f.eks. kæmper med barnløshed, og som samfund, når prisen for de mange sundhedskonsekvenser skal betales.

De kan gemme sig i alt det, vi omgiver os med til hverdag: computere, skummadrasser, møbler, tøj og cremer. Stoffer, der bruges til at gøre materialer bløde, hårde og vandafvisende, kan være enormt skadelige, især når fostre og børn bliver udsat for dem. Forskning viser, at det kan forstyrre børns kønsudvikling, forringe evnen til at få børn senere i livet, give kræft og øge risikoen for at udvikle diabetes og overvægt. Andre skadelige kemikalier påvirker fostre og børns hjerneudvikling og fører til lavere intelligens. Alligevel er mange af stofferne ikke forbudt.

Vi og vores børn skal ikke udsættes for skadelige kemikalier

Vi kæmper en hård kamp for, at alle får en hverdag fri for alle skadelige kemikalier. Vi undersøger, hvilke skadelige stoffer børn udsættes for de steder, de befinder sig mest; derhjemme og i daginstitutioner. Det er viden, der skaber handling, for ingen er tilfredse med de nedslående resultater. Vi arbejder samtidig hårdt for et større politisk fokus, både herhjemme og i Bruxelles. Der er brug for regler og forbud, så virksomhederne udvikler sikre produkter og tester nye kemikalier grundigt, inden de får lov til at komme ud på markedet i EU.

Med kronikker, debatindlæg og debatmøder fortæller vi løbende om EU-lovgivning, og hvordan den har indflydelse på vores dagligdag her i Danmark. Og vi giver også gode råd, så forældre og andre forbrugere bedre kan undgå skadelige kemikalier.

By |2024-03-07T14:49:11+01:007. november 2019|Ikke-kategoriseret|Kommentarer lukket til Et miljø fri for skadelige kemikalier

Høringssvar vedr. diisocyanater

Det Økologiske Råds bemærkninger til ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår diisocyanater.

(Rammenotat M 190-19 samt dok. M 191-19, M 192-19 og M 193-19)

Denne ændring omfatter en stofgruppe som på EU-plan anvendes i en årlig mængde på 2,5 mio. tons, primært industrielt og professionelt som byggesten til fremstilling af skum (PUR), fugemasse og belægninger. Der er tale om en gruppe af stoffer som har potentiale for luftvejssensibilisering pga. af både hud- og indåndingseksponering for diisocyanater. Dette kan føre til erhvervsbetinget astma hos arbejdstagere, hvilket er blevet identificeret som et betydeligt problem for sundheden. Det årlige antal af nye erhvervssygdomme i EU som er forårsaget af diisocyanater anslås til mere end 5000 tilfælde. Det professionelle og industrielle forbrug af isocyanaterne MDI og TDI i danske virksomheder lå i 2013 på mellem 8.700 og 13.700 tons om året. Det er en mangel ved reguleringen at den ikke omfatter forbrugeren som kan købe produkter med indhold af isocyanater fx i byggemarkeder, da det skønnes umuligt at håndhæve regler på dette område.

Det skal bemærkes at gennemførelsen af en vejledende eller bindende grænse for erhvervsmæssig eksponering ikke er tilstrækkelig til at reducere antallet af astmatilfælde til det lavest mulige niveau, da der på nuværende tidspunkt ikke findes en identificeret tærskelværdi for diisocyanaters sensibiliserende virkning.

Da diisocyanater generelt er kendt for at binde til proteiner, hvilket er første trin i udviklingen af allergi, foreslås det, at alle diisocyanater begrænses som en gruppe. En anden grund til, at der vælges en gruppetilgang, er, at det ikke er muligt at identificere nøjagtigt hvilken diisocyanat, der har forårsaget luftvejs- eller hudallergien. Det er derfor positivt at afskæringsgrænsen på 0,1 vægtprocent, der er fastsat for diisocyanater i et stof eller en blanding, svarer til den laveste koncentrationsgrænse, der findes for specifikke diisocyanater, som er klassificeret som sensibiliserende ved indånding i kategori 1. Imidlertid må arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende stadigvæk anvende stoffer eller blandinger, der indeholder diisocyanater over den foreslåede koncentrationsgrænse, hvis de har gennemført uddannelse inden for sikker anvendelse af diisocyanater. Det er ligeledes tilladt at markedsføre produkter, hvis aftageren er informeret om uddannelseskravet og produktet mærkes.

Det nye i forhold til danske forhold er at der stilles krav om fornyelse af uddannelsen efter 5 år og at producenter, importører, arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende skal indsende oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger til de kompetente myndigheder. Det er vigtigt at der følges op på disse krav til de erhvervsdrivende.

By |2019-11-24T07:57:05+01:005. november 2019|Høringssvar|0 Kommentarer

Høring om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse på eksisterende afskrevne biomasseanlæg m.v.

Vi bemærker indledningsvist, at principperne for fastsættelse af pristillægget fører til 0 øre/kWh for træpiller og andre biobrændsler i 2019.

Dette finder vi positivt, men vi noterer os også, at statsstøttegodkendelsen fra EU-Kommissionen først forventes givet i 2020, hvilket vil sige, at alt efter udviklingen i omkostninger for henholdsvis Kul, træpiller, træflis og andet biomasse kan der potentielt gives pristillæg fra 2020 og 10 år frem.
Vi mener, at brugen af biomasse bør reduceres og på sigt udfases. Derfor bør afskrevne elproducerende anlæg baseret på biomasse ikke modtage subsidier, der unødigt levetidsforlænger dem.

By |2019-11-24T07:59:50+01:005. november 2019|Høringssvar|0 Kommentarer

Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden

Debatindlæg i Altinget, den 30. oktober 2019, Af Tarjei Haaland og Jeppe Juul, hhv. klima- og energirådgiver, Greenpeace, og energi- og transportmedarbejder, Det Økologiske Råd

Vi står i en nødsituation for klimaet, og de nordiske lande skal gå forrest og vise lederskab for at reducere luftfartens emissioner. Når Nordisk Råd i denne uge mødes i Stockholm, bør de derfor benytte lejligheden til at fremlægge en plan for afgiftsbelægning af fossilt flybrændstof i regionen og starte en omstilling til bæredygtige flybrændstoffer, der er produceret med vedvarende energi. Der findes ingen hindringer mod dette, ud over manglende politisk vilje.

Norden har et ry for at være et forbillede for miljøbeskyttelse, og i august meldte regionens politiske ledere ud, at de har som mål, at vi i Norden bliver en global leder i kampen mod klimaforandringer.

Nu er det på tide at vise dette lederskab.

Langt fra målet
På trods af høje ambitionsniveauer målsætningsmæssigt er de nordiske lande langt fra at levere de emissionsreduktioner, der matcher det globale 1,5-gradsmål. Tværtimod forventes flere nordiske lande at øge deres udslip af drivhusgasser uden markante politiske tiltag.

En af de sektorer, der bidrager mest til den globale opvarmning, er transportsektoren og ikke mindst luftfarten, der står for mellem fire og fem procent af de globale drivhusgasudledninger. Luftfarten er også sektoren med de hurtigst voksende drivhusudslip.

I Europa er CO2-udslippet fra fly fordoblet siden 1990, og globalt risikerer udslippet at blive fordoblet, eller til og med tredoblet, i 2050, hvis der ikke gøres noget. Hvis vi skal have en chance for at indfri Parisaftalens mål, er det afgørende, at kurven knækker, og at emissionerne fra luftfarten går imod nul.

Subsidiering af luftfartsindustrien
At indføre en brændstofafgift på flyrejser inden for Norden ville være et eksempel til efterfølgelse i EU og i resten af ​​verden. Og en afgift på flybrændstof er både muligt og et første vigtigt skridt for at reducere flytransportens udslip.

De nordiske lande har alle siden 1990 haft afgifter på CO2-emissioner, men en afgift på flybrændstof har været undtaget.

At beskatte brændstof på landjorden, men ikke flybrændstof, er en direkte subsidiering af luftfartsindustrien og kan på ingen måde være i tråd med ambitionen om at være verdensledende i kampen mod den globale opvarmning.

Chicago-konventionen er ingen hindring
Det nævnes ofte, at Chicago-konventionen forbyder beskatning af flybrændstof, men der findes intet, som hindrer lande sammen at blive enige om en afgift på flybrændstof. Inden for EU tillader energiafgiftsdirektivet medlemsstaterne at indføre en skat på luftfartsbrændstof til indenrigsflyvninger uden begrænsninger samt for flyrejser mellem medlemsstater, der bilateralt er blevet enige om en sådan afgift.

Derfor bør Nordisk Råd benytte denne mulighed og handle for de facto at blive den mest bæredygtige og velintegrerede region i verden. En afgift på flybrændstof inden for Norden og krav om nye flybrændstoffer baseret på vedvarende energi vil være et godt første skridt i retning af, hvad klimaet og resten af verden har brug for.

Provenuet skal oplagt bruges til at understøtte den grønne omstilling og forbedre alternativer til flyrejser, for eksempel den nordiske og fælleseuropæiske togdrift.

By |2019-11-20T12:48:06+01:004. november 2019|Debatindlæg|0 Kommentarer

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Vi støtter, at udkastet til ny bekendtgørelse indeholder ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, således at fritagelsen af virksomheder, som er forpligtelsen til at foretage energisyn, med et samlet energiforbrug på under 1. mio. kWh/år ophæves.

Ved at gennemføre ovennævnte initiativ vil Danmark dermed også leve op til Direktivets krav om, at Medlemsstaterne skal tilrettelægge programmer for at tilskynde SMV’er til at få
foretaget energisyn og den efterfølgende gennemførelse af anbefalingerne fra disse energisyn.

Vi støtter også, at der indføres en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1. mio. kWh/år. Miljøforum Fyn har bl.a. vist, at der kan spares
op til 35% af virksomhedernes el- og varmeforbrug ved et EnergiTjek i virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år.

By |2019-11-24T08:06:37+01:004. november 2019|Høringssvar|0 Kommentarer

Rejsekommentar: Lad tanken flyve

Artikel bragt i Politiken den 13. oktober 2019, Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver med speciale i luftkvalitet ved Det Økologiske Råd. Han er uddannet miljøingeniør med en Ph.d. fra DTU og har HD(A) fra SDU.

Vi flyver mere og mere. Videomøder giver ikke samme nærhed som traditionelle forretningsmøder ansigt til ansigt. Og Lalandia kan bare ikke hamle op med sydens sol. Det vidner lufthavnenes passagerrekorder tydeligt om. Ikke bare danskerne er ramt af rejsefeber. Det er en global trend, der følger med stigende velstand og flere samt billigere flyruter. En hurtig søgning viser, at jeg kan flyve København-London tur-retur for 229 kroner.

Flytrafikken er ansvarlig for 3-5 procent af den menneskeskabte globale opvarmning. Under halvdelen af dette skyldes CO2-udledning, mens resten er forårsaget af jetstriber og udledning af kvælstofoxider (NOx) i stor højde. Hvis der ikke gøres en målrettet indsats for at nedbringe flyenes klimabelastning, kan flyene i 2050 bidrage til over 20 procent af den menneskeskabte globale opvarmning.

Hos Det Økologiske Råd får vi rigtig mange henvendelser fra folk, der ønsker at reducere klimabelastningen fra deres flyrejser. Eneste sikre måde er at lade være med at flyve, men det er ikke altid muligt. I en ideel verden opkrævede EU bare en fast afgift på flybrændstoffet svarende til det, en reel klimakompensation koster, og investerede pengene i kontrollerede reelle klimaprojekter i fattige lande og udvikling af renere fly. For heller ikke mere energieffektive fly og renere brændstoffer er lige om hjørnet. Men mens vi venter på politikerne og teknologien, er der dog flere muligheder for selv at handle. Man kan tilkøbe renere biobrændstoffer hos nogle flyselskaber eller finde kompenserende projekter.

Sådan gør du
At finde rejsens klimabelastning er en udfordring. Her skal man huske, at de fleste flyselskaber kun oplyser flyrejsens CO2-belastning, men ikke den fra jetstriber og NOx. Derfor anbefaler vi i Det Økologiske Råd at bruge den tyske hjemmeside Atmosfair.de til at beregne den samlede klimabelastning.

Her er en række muligheder og faldgrupper, hvis du ønsker at klimakompensere:

Første mulighed: Fortsat flere flyselskaber (SAS, KLM og Lufthansa) tilbyder passagererne at tilkøbe iblanding af biobrændstoffer baseret på affald, f.eks. brugt fritureolie, og SAS oplever stigende interesse. Om nogle år kan biobrændstofferne erstattes af såkaldte elektro-fuels, der er produceret via elektricitet fra vind- og solenergi. For at undgå opvarmende effekt fra jetstriber og NOx er flyene dog nødt til at flyve lavere. Tilkøb af renere flybrændstoffer er med til at fremme grøn omstilling af flytrafikken.

Anden mulighed: Klimakompensation for flyrejser, hvor man selv eller via flyselskabet investerer penge i projekter, der optager en mængde CO2 svarende til klimabelastningen fra flyrejsen, får fortsat mere opmærksomhed. Kritikerne mener, at det er at købe aflad og derved købe mulighed for fortsat at forurene. Fortalerne mener, at flytrafikken er kommet for at blive, og at gode kompensationsprojekter er bedre end ikke at gøre noget.

Faldgruber: Hvis man klimakompenserer, ændrer man ikke flysektorens stigende klimabelastning, og det er derfor heller ikke et argument for at flyve løs. Samtidig skal klimakompensationen være reel. Her skal man virkelig holde tungen lige i munden.
Vælges skovrejsningsprojekter som kompensation, skal man sikre, at projektet gennemføres, og at der genplantes, hvis træer går ud. Samtidig skal de plantede træer optage CO2, der svarer til klimabelastningen fra flyturen inden for 3-5 år, så der hurtigt fjernes CO2 fra atmosfæren, og man undgår problematisk opkoncentrering af CO2.

Skovrejsningen skal desuden være ud over det, der alligevel ville være plantet, og skoven må naturligvis ikke fældes, med mindre træet bruges i bygninger, og skoven genplantes. Endelig skal dobbelttælling undgås: Hvis der plantes skov på danske marker, vil den danske stat automatisk også indberette skovens CO2-optag i det nationale klimaregnskab, så det tælles med to steder. Lignende udfordringer gælder andre kompensationsprojekter.

En af løsningerne er at investere i skovrejsningsprojekter i ulande uden egne klimaforpligtelser, f.eks. i Etiopien. Her kan skovrejsning også bidrage til f.eks. øget biodiversitet og erosionssikring. Til gengæld kan der være større risiko ved projekter i ulande grundet politisk uro, ustabilt klima, mangelfuld kontrol mv.

Udbydere: Ved køb af skovrejsning via hjemmesiden GoldStandard.org minimeres risikoen for, at projekterne ikke giver den ønskede effekt.

Der kan også opnås troværdige klimakompensationer via Atmosfair. Både Atmosfair og Gold Standard oplever en eksplosivt stigende interesse for at kompensere.

Pris: Selv om man medregner den samlede klimabelastning fra CO2, jetstriber mv., og der købes de dyreste klimakompensationer, er ekstraprisen normalt kun få procent af rejsens samlede pris (fly, mad, taxi, hotel, oplevelser mv.).

Klimakompensation må selvfølgelig ikke blive en undskyldning for ikke at reducere vores CO2-udslip.
Vi har alle et ansvar. Vi er den første generation, der ser konsekvenserne af globale klimaforandringer, og den sidste generation, der for alvor kan gøre noget ved dem.

By |2019-11-25T14:16:39+01:0021. oktober 2019|Debatindlæg|0 Kommentarer
Go to Top