Det Økologiske Råds bemærkninger til ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår diisocyanater.

(Rammenotat M 190-19 samt dok. M 191-19, M 192-19 og M 193-19)

Denne ændring omfatter en stofgruppe som på EU-plan anvendes i en årlig mængde på 2,5 mio. tons, primært industrielt og professionelt som byggesten til fremstilling af skum (PUR), fugemasse og belægninger. Der er tale om en gruppe af stoffer som har potentiale for luftvejssensibilisering pga. af både hud- og indåndingseksponering for diisocyanater. Dette kan føre til erhvervsbetinget astma hos arbejdstagere, hvilket er blevet identificeret som et betydeligt problem for sundheden. Det årlige antal af nye erhvervssygdomme i EU som er forårsaget af diisocyanater anslås til mere end 5000 tilfælde. Det professionelle og industrielle forbrug af isocyanaterne MDI og TDI i danske virksomheder lå i 2013 på mellem 8.700 og 13.700 tons om året. Det er en mangel ved reguleringen at den ikke omfatter forbrugeren som kan købe produkter med indhold af isocyanater fx i byggemarkeder, da det skønnes umuligt at håndhæve regler på dette område.

Det skal bemærkes at gennemførelsen af en vejledende eller bindende grænse for erhvervsmæssig eksponering ikke er tilstrækkelig til at reducere antallet af astmatilfælde til det lavest mulige niveau, da der på nuværende tidspunkt ikke findes en identificeret tærskelværdi for diisocyanaters sensibiliserende virkning.

Da diisocyanater generelt er kendt for at binde til proteiner, hvilket er første trin i udviklingen af allergi, foreslås det, at alle diisocyanater begrænses som en gruppe. En anden grund til, at der vælges en gruppetilgang, er, at det ikke er muligt at identificere nøjagtigt hvilken diisocyanat, der har forårsaget luftvejs- eller hudallergien. Det er derfor positivt at afskæringsgrænsen på 0,1 vægtprocent, der er fastsat for diisocyanater i et stof eller en blanding, svarer til den laveste koncentrationsgrænse, der findes for specifikke diisocyanater, som er klassificeret som sensibiliserende ved indånding i kategori 1. Imidlertid må arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende stadigvæk anvende stoffer eller blandinger, der indeholder diisocyanater over den foreslåede koncentrationsgrænse, hvis de har gennemført uddannelse inden for sikker anvendelse af diisocyanater. Det er ligeledes tilladt at markedsføre produkter, hvis aftageren er informeret om uddannelseskravet og produktet mærkes.

Det nye i forhold til danske forhold er at der stilles krav om fornyelse af uddannelsen efter 5 år og at producenter, importører, arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende skal indsende oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger til de kompetente myndigheder. Det er vigtigt at der følges op på disse krav til de erhvervsdrivende.