Bemærkninger til fornyet godkendelse som kandidat til substitution af aktivstoffet alpha-cypermethrin (Rammenotat M 81-19)

Insekticidet alpha-cypermethrin indebærer en risiko for sundheden. Dokumentationsmaterialet er desuden mangelfuldt. Stoffet er meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer, og det er meget giftigt for bier og giftigt pattedyr. Det Økologiske Råd er enig i at man fra dansk side ikke støtter forslaget om fornyet godkendelse, men at stoffet substitueres.

Bemærkninger til ikke-fornyet godkendelse af aktivstoffet methiocarb (Rammenotat M 82-19)

Insekticidet, fugle-afskrækningsmidlet og sneglemidlet methiocarb er en cholinesterasehæmmer og et neurotoksin som er yderst giftigt for mennesker og for det meste af faunaen, herunder bier. Det Økologiske Råd er enig i at godkendelsen ikke fornyes.

Bemærkninger til forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: 1-methyl-cyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, natriumaluminiumsilikat, peberstøv som ekstraktionsrest (PDER), prosulfocarb, thiophanat-methyl (Rammenotat M 83-19)

Det Økologiske Råd finder, at der skal afsættes de nødvendige resurser til at gennemføre reevalueringen, idet nogle af de omhandlede aktive stoffer med stor sandsynlighed har uacceptable virkninger på sundhed og miljø.

Det Økologiske Råd er enig i at godkendelsesperioden for beta-cyfluthrin, cypermethrin, dimethenamid-p, indoxacarb og thiophanat-methyl ikke forlænges, da der for disse stoffer allerede nu foreligger en EFSA konklusion i forbindelse med EU revurdering, der viser en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø, og at sagsbehandlingen af disse stoffer fremskyndes.

Angående de øvrige pesticider har vi på baggrund af åbne litteraturkilder følgende betænkeligheder

  • at herbicidet chlorotoluron indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Stoffet er desuden moderat giftigt for fugle, regnorme og de fleste vandlevende organismer.
  • at fungicidet fludioxonil er persistent i jord og kan indebære en risiko for partikelbundet nedsivning til grundvandet.
  • at herbicidet flufenacet kan udvise persistens i jord under visse betingelser. Stoffet er giftigt for fauna og flora.
  • at nematicidet og insekticidet fosthiazat indebærer en risiko for sundheden og for nedsivning til grundvandet. Det er desuden meget giftigt for bier.
  • og at herbicidet MCPA indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Derfor kan det vise sig ved evalueringen, at nogle af disse stoffer heller ikke bør forlænges

Bemærkninger til fornyet godkendelse som lavrisikostof af mikroorganismen Verticillium albo-atrum WCS850 (Rammenotat M 84-19)

  • Ingen bemærkninger

Bemærkninger til godkendelse af aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl (Rammenotat M 85-19)

Herbicidet florpyrauxifen-benzyl skal mærkes som meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer, det er persistent i jord og et nedbrydningsprodukt indebærer risiko for nedsivning til grundvandet. Det Økologiske Råd er enig i at stoffet ikke godkendes.

Bemærkninger til fornyet godkendelse af aktivstoffet fosetyl-al (Rammenotat M 86-19)

Fungicidet fosetyl-al skal som nævnt i rammenotatet mærkes ”skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger”. Det Økologiske Råd finder det tilstrækkeligt at denne mærkning efterleves og har ingen bemærkninger til godkendelsen.