Grøn Transport

Grøn Transport

Vores biler, lastbiler, fly og skibe bruger store mængder fossile brændstoffer. Transportsektoren skal omstilles til at blive så grøn og effektiv som muligt

0%
af drivhusgasudledningerne kommer fra transportsektoren
0%
af alle nye lastbiler er el-lastbiler
0%
af nye personbiler er elbiler

Vi har brug for at kunne transportere os selv fra et sted til et andet. Men transportsektoren står i dag for mere end en fjerdedel af klimabelastningen i Danmark og EU, og størstedelen af den fossile olie bruges netop i vores biler, lastbiler, busser, fly og skibe.

Derfor bliver det altafgørende for klimaet at få udskiftet de fossile brændsler med vedvarende energi og sikre en mere effektiv og grøn transport. Det vil samtidig sænke luftforureningen og dermed gavne vores miljø og sundhed.

Den mest meningsfulde måde, vi kan undgå at bruge fossil olie og stadig transportere mennesker og gods rundt i verden, er ved at bruge grøn strøm. I modsætning til f.eks. biobrændstoffer kan den grønne strøm skaleres bæredygtigt i de mængder, der er brug for.

Konkret arbejder vi for, at vejtransporten elektrificeres, dvs. så alle person-, vare-, og lastbiler primært bliver batterielektriske. El-motoren er desuden markant mere energieffektiv end en forbrændingsmotor, så vi behøver derfor mindre energi til at køre en bil eller lastbil.

EU har sat gode rammer for at skifte til el i vejtransporten ved bl.a. at sikre ladeinfrastruktur i hele Europa og stille CO2-krav til nye køretøjer. Men køretøjer holder længe, og derfor må vi i Danmark stoppe med at sælge nye fossile køretøjer så hurtigt som praktisk muligt, så vi kan nå ambitiøse klimamål.

Fossilfri fly- og skibsfart

Fly og skibe er langt bagefter i den grønne omstilling. Danmark skal bidrage aktivt og gå forrest med krav om omstilling og også udvikle de nødvendige teknologier. Med fly og skibe er batterier kun en mulighed til kortere afstande. Derfor skal der laves nye grønne brændstoffer af grøn strøm, som fx eMethanol og eAmmoniak til skibe, og eKerosen til fly.

Den særlige klimamæssige udfordring med fly er, at den reelle klimabelastning fra flyvning er op til tre gange større end den direkte CO2-udledning. Derfor har vi brug for krav om renere fossile brændstoffer, indtil vi er helt sluppet af med fossil jetfuel.

I Danmark har vi plads til mange vindmøller og solceller, og vi har nogle af de bedste muligheder for at udvikle de nye grønne brændstoffer til fly og skibe. Derfor har vi også et særligt ansvar for at udvikle disse løsninger, så de kan blive brugt i hele verden.

Effektiv transport

Vi skal mindske efterspørgslen efter transportydelser, samt sikre at transporten sker så effektivt som muligt. Kollektiv transport er langt mere effektiv end privatbilisme og har et stort potentiale for energibesparelser. Samtidig er kollektiv transport også en meget effektiv måde at transportere mennesker på i forhold til vejarealet. Særligt i byerne gives der alt for meget plads til biler, i forhold til hvor få mennesker de transporterer, hvilket hindrer en effektiv samlet fremkommelighed for alle. Derfor skal byerne give mere plads til de transportformer, der fylder mindst, som f.eks. cykling og gang, der udover at være energi- og pladseffektiv også er godt for sundheden.

I Rådet for Grøn Omstilling fokuserer vi særligt på hurtigt at få nedbragt klimabelastningen og få erstattet den fossile olie til transport med primært grøn strøm fra sol og vind. Samtidig har vi også fokus på, at de nødvendige teknologier som fx batterier, produceres så cirkulært og bæredygtigt som muligt.

De vigtigste politiske tiltag

 • 1

  1. Al vejtransport bør elektrificeres (personbiler, motorcykler, knallerter, varebiler, busser og lastbiler)

 • 2

  2. De skibe der ikke kan elektrificeres, bør sejle på e-Ammoniak og e-Methanol

 • 3

  3. De fly der ikke kan elektrificeres, bør flyve på e-Kerosen

 • 4

  4. Vi skal fremme aktiv mobilitet i form af gåning og cykling, f.eks. med supercykelstier og en ændring af vejarealer i byerne

 • 5

  5. Vi skal give mere plads til de transportformer, der fylder mindst i byerne

 • 6

  6. Vi skal bekæmpe luft- og støjforurening fra transporten, f.eks. med nulemissionszoner i de større byer

 • 7

  7. Transporten skal være energi- og ressourceeffektiv

 • 8

  8. Non-road maskiner til byggeri og landbrug skal elektrificeres eller bruge e-Fuels

 • 9

  9. Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at få tilsluttet strøm til ladestandere, depoter, logistikcentre mm.

 • 10

  10. Transportmængden bør begrænses ved hjælp af økonomiske virkemidler, som f.eks. afgifter

 • 11

  11. Der bør indføres vejbeskatning for varebiler senest i 2027 og for personbiler senest i 2028

 • 12

  12. Den kollektive transport skal være konkurrencedygtig ift. pris, rettidighed og frekvens

 • 13

  13. Befordringsfradraget bør revideres og gøres grønt

Projekter

Publikationer

Læs mere