Det Økologiske Råds bemærkninger til fornyet godkendelse af aktivstoffet cypermethrin
(Rammenotat M 100-19)

Insektmidler med cypermethrin som aktivt stof er i Danmark godkendt til en lang række afgrøder og til bekæmpelse af insekter i træ. Anvendelsen af stoffet i Danmark er reduceret væsentligt af prismæssige årsager, men sælges endnu bl.a. i hus- og havemidler til private. Cypermethrin skal klassificeres for sundhedseffekter i form af irritation af luftvejene og organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Imidlertid er cypermethrin miljøskadeligt over for bier og leddyr, herunder akvatiske organismer. Kommissionen foreslår bl.a. at begrænse anvendelse til efterårs- og vinteranvendelse i korn. Det Økologiske Råd er enig i Miljøstyrelsens vurdering at dette ikke er tilstrækkeligt til at udelukke risikoen, og at der derfor ikke er vist sikker anvendelse, for så vidt angår miljø i forhold til vandorganismer, bier og leddyr for de anvendelser, der er vurderet i EU. Derfor bør midlet ikke godkendes.

Det Økologiske Råds bemærkninger til ikke-fornyet godkendelse af aktivstoffet metalaxyl-M 
(Rammenotat M 101-19)

Metalaxyl-M anvendes til svampebekæmpelse i udendørs tomater og vindruer samt ved bejdsning af spinatfrø og solsikkefrø. Der er godkendt bejdsemidler til eksport indeholdende metalaxyl-M i Danmark til behandling af følgende afgrøder: Ærter, bønner, græs, lucerne, solsikke, majs, bomuld, sorghum og roer. Stoffet anvendes ikke i det danske jordbrug, men der importeres frø som er bejdset med metalaxyl-M. Der er specielt en stor eksport fra Danmark af metalaxyl-M-bejdsede spinatfrø til bekæmpelse af svampen Pythium. Den danske eksport dækker ca. 75 % af produktionen på verdensmarkedet.

EU-vurderingen har vist, at der ikke er sikker anvendelse i forhold til fugle og pattedyr ved anvendelsen som bejdsemiddel, og at risikovurderingen for fugle og pattedyr, der spiser behandlede frø eller regnorme, ikke har kunnet færdiggøres. Ligeledes er risikovurderingen for bier endnu ikke afsluttet.

Metalaxyl-M omdannes til 3 nedbrydningsprodukter hvoraf de to udvaskes i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/L i alle scenarier for alle anvendelser i grundvandsmodellerne. Det tredje nedbrydningsprodukt udvaskes i nogle scenarier over grænseværdien.

Samlet set er Det Økologiske Råd enig i Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er vist sikker anvendelse for fugle og pattedyr samt grundvand for de anvendelser, der er vurderet i EU – og at det derfor ikke bør godkendes.

Det Økologiske Råds bemærkninger til ikke-fornyet godkendelse af aktivstoffet beta-cyfluthrin
(Rammenotat M 102-19)

Beta-cyfluthrin anvendes til insektbekæmpelse i kartofler og hvede udendørs, tomater i væksthus og til bejdsning af roefrø. Specielt den sidstnævnte anvendelse har stor eksportmæssig betydning i Danmark.

Den fornyede vurdering af beta-cyfluthrin har vist at stoffet er under mistanke for at kunne være fosterskadende og at kunne skade børn, der ammes. Risikovurderingen har vist, at der ikke er sikker anvendelse for arbejdstagere, naboer og forbipasserende når stoffet anvendes i kartofler og hvede. Ligeledes er der risiko for sprøjteførere og arbejdstagere i tomater i væksthus samt for arbejdstagere i forhold til bejdsning af roefrø.

Det Økologiske Råd er enig i Miljøstyrelsens vurdering, at der for ingen af afgrøderne er vist sikker anvendelse, for så vidt angår sundhed – og at det derfor ikke godkendes.

Det Økologiske Råds bemærkninger til ikke-godkendelse af basisstofferne Castanea og Schinopsis tannins og Vitis vinefera tannins
(Rammenotat M 103-19)

Fungiciderne Castanea og Schinopsis tannins og Vitis vinefera tannins er basisstoffer iht. forordning om plantebeskyttelsesmidler. Tanniner indeholder store mængder af stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende i mus og rotter ved påføring på huden. Derudover er tanniner mistænkt for at være mutagene, og der er til ECHA rapporteret at de kan forårsage alvorlig øjenskade/øjenirritation (H319) og hudirritation (H315). Den indsendte dokumentation for disse aktive stoffer har været meget mangelfuld. Der er derfor ikke vist sikker anvendelse for forbrugere samt for sprøjteførere, arbejdstagere, naboer og forbipasserende. Ligeledes er det muligt at stofferne er meget giftige med langvarige virkninger for vandlevende organismer, men data er mangelfulde.

Det Økologiske Råd er enig i at Castanea og Schinopsis tannins og Vitis vinefera tannins ikke godkendes.