1. Paraffin

Der findes ikke mange undersøgelser af paraffins effekter i havmiljøet bort set fra forurening ved opskyl på strande. Højmolekylær ren paraffin er ikke toksisk. Da der imidlertid er tale om paraffin og “paraffin-lignende stoffer”, kan der potentielt være tale om langvarige virkninger på havets flora og fauna, hvis “paraffinblandingen” indeholder toksiske stoffer. Der kan også hypotetisk tænkes biologisk nedbrydning af paraffin i miljøet, således at der dannes toksiske metabolitter.

Vi tolker notatet som at der er tale om fremtidig tvungen aflevering af tankskyllevand med indhold af “paraffiner”, således at der vil blive taget hånd om problemet – i den udstrækning at reglerne håndhæves. Denne ordning kan vi støtte, men vi savner en redegørelse for evt. forekomst af problematiske stoffer i parafinblandinger.

2. Tung bunkerfuel (HFO) i Arktis

Af flere grunde er et forbud mod tung fuelolie i Arktis vigtigt. Tung bunker olie (Heavy Fuel Oil – HFO) har et meget højt svovlindhold. Det medfører en stor udledning af partikler herunder sodpartikler (Black carbon). Disse fremmer klimaforandringer. Samtidig kan tung bunkerolie i tilfælde af udslip, f.eks. ved kollisioner, skabe særligt store miljøeffekter i det sårbare arktiske miljø. Et forbud vil reducere langtidsskaderne ved større spild og ulovlige udledninger af bunkerolie. Med disse argumenter blev tung bunkerolie forbudt i Antarktis i 2011. Endelig medvirker svovludledning fra skibe til dannelse af partikler, som er stærkt sundhedsskadelige. Derfor har IMO vedtaget skærpede svovlkrav til skibe i særlige beskyttelseszoner, herunder Nordsøen og Østersøen.

Regeringens holdning er som den er beskrevet i notatet uklar. Det er tilsyneladende mest det igangværende arbejde med at vurdere konsekvenserne af forbuddet i IMO man støtter – snarere end forbuddet i sig selv: “Danmark er umiddelbart positiv overfor arbejdet med et forbud mod tung brændselsolie i Arktis, idet Danmark samtidig lægger vægt på, at hensynet til arktiske samfund og økonomier inddrages.” 

Hensynet til de arktiske økonomier er allerede varetaget. Grønlands selvstyre (Naalakkersuisut) har i september 2018 offentliggjort en grundig analyse, der viser, at det vil være uden økonomisk betydning for befolkningen at forbyde tung bunkerolie i Arktis. Selvstyret bakker derfor op om et forbud mod tung bunkerolie i Arktis. Forbuddet vil give prisstigninger på ca. 3 euro årligt i gennemsnit pr. indbygger i Grønland regnet på basis af bunkeroliepriserne i 2017. Som følge af de globale (IMO) bunkeroliekrav i 2020 bliver prisstigningerne reduceret yderligere til under 0,75 euro årligt i gennemsnit pr. indbygger.

Danmark har tøvet længe, mens de andre nordiske lande støtter et forbud mod HFO i Arktis. Nu bør Danmark melde sin støtte klart ud. Da den økonomiske analyse af forbuddet udført for Grønlands selvstyre tydelig viser, at forbuddet ikke har nogen økonomiske konsekvenser for de arktiske samfund og økonomier, er der ingen grund til, at Danmark afventer arbejdet i IMO, før vi støtter forbuddet.