Rådet for Grøn Omstilling (RGO) ser mange positive tiltag i Circular Economy Action Plan (CEAP), som EU-Kommissionen fremlagde den 11. marts 2020. Der er opstillet omkring 50 konkrete indsatser der skal tackle aktuelle ressource- og affaldskriser, men de vil kun være effektive, hvis de implementeres med stærke ambitioner.

Overordnet set er det beklageligt, at der ikke er blevet opstillet EU-mål for reduktion af ressourceforbrug og den afledede miljøpåvirkning. Der mangler ligeledes mål for affaldsforebyggelse for virksomheder og industrier. Uden bindende EU-dækkende mål risikerer regeringerne at miste fart og forsømme det grundlæggende mål om at reducere vores forbrugsfodaftryk.

Reduktionsmål for ressourceforbrug
Mens CEAP anerkender behovet for at afkoble vækst fra ressourceforbrug, holde forbruget inden for grænsen for hvad planeten kan bære og udvikle indikatorer på disse områder, mangler der et klart initiativ, der vil igangsætte en politisk proces for at etablere mål og afledte effekter. Som på andre områder, såsom energieffektivitet og drivhusgasemissioner, er der øjeblikkeligt behov for klare mål for at reducere vores afhængighed af og vende vores uholdbare forhold til ressourcer.

Plastik og emballage
Et nyt fokus på reduktion og genbrug, begrænsninger på overemballering og adgang til offentligt drikkevand er alle meget positive vinkler. Det er dog beklageligt, at handlingsplanen for mikroplast stadig fokuserer på kvantificering af forureningen. Desuden er vi bekymrede over risikoen for uhensigtsmæssige substitutioner fra konventionel plastik til biobaseret, bionedbrydeligt og komposterbart plastik.
CEAP fremhæver også vigtigheden af økonomiske instrumenter og investeringer, men forbliver uklar ift. detaljer. RGO understreger, at disse er vigtige for at udvikle og opskalere løsninger, og skal sikre støtte til nye forretningsmodeller og systemer, som satser på forebyggelse og genbrug. Der er ligeledes en bekymring for, at investeringer rettet mod infrastruktur til ”ny” plastproduktion såvel som kemisk genanvendelse vil bidrage til, at ”business as usual” vil fortsætte ind i fremtiden. Kemisk genanvendelse vil i værste fald blive en sovepude, som understøtter og ”lovliggør” den nuværende plastikproduktion.

Globale udfordringer og handel
En europæisk indsats kan ikke stå alene ift. at tackle den globale ressourcekrise, så der er behov for et globalt synspunkt. Derfor ser vi positivt på en revision af EU’s regler om overførsel af affald 2 og begrænsninger for eksport af affald. Alligevel er det væsentligt, at dobbeltstandarder behandles på andre politikområder, såsom kemikalier og produktkrav. Overordnet set er det nødvendigt med en mere omfattende tilgang til en vurdering af konsekvenserne af Europas produktion og forbrug i tredjeverdenslande.

”Giftfrit” miljø
Indsatser skal forhindre, at farlige stoffer havner i genanvendelser. Dette kræver en konkret udfasning af problematiske stoffer fra forbrugerprodukter.
De kommende indsatser under CEAP bør på en sammenhængende måde styrke kemikaliestrategien, men ikke udelukkende stole på den for at opnå et samfund uden skadelige kemikalier (”toxic-free environment”). Nogle kerneområder i problemstillingen omkring snitfladerne imellem kemikalier, produkter (artikler) og affald er delegeret til den kemiske strategi, der antyder, at dette vigtige område forbliver uudviklet. Dette bør i højere grad indgå i CEAP.