Rådet for Grøn Omstilling ser overordnet set positivt på formålet med bekendtgørelsen (udkastet), idet vi arbejder for at undgå plastikforurening og minimere affaldsmængderne. Dog har vi en række områder, vi mener i høj grad bør styrkes i den endelige formulering i bekendtgørelsen. Mange steder er teksten rodet og med begrebsforvirring fra del til del. Mange steder hænger bekendtgørelsen heller ikke sammen med begrebsanvendelsen i EU direktiver i øvrigt.

Overordnet set bør enhedsprisen for en bærepose klart være højere end 4 kr., da det ikke er en meget højere pris end forbrugerne er vant til fra supermarkeder, og derfra ved man, at det ikke har en adfærdsregulerende effekt.
Derudover skal der klart skelnes mellem genanvendelse og forbrænding. Det er helt forkert, at dette falder under fællesbetegnelsen ”nyttiggørelse”. Dette vil højst sandsynligt heller ikke leve op til de nye opgørelsesmetoder i EU for reel genanvendelse.
Ud fra denne betragtning er den sidste bullet af målsætningerne i Bilag 5 også meget uambitiøs.
Helt gennemgående:

Vedr. kapitel 2; Krav til visse emballager; Krav til emballagers indhold af tungmetaller (§5) og Krav til glasemballage (§6)
Grænseværdierne for tungmetaller på henholdsvis 100 (§5) og 250 (§6) ppm bør begge sænkes til maksimalt 10 ppm restindhold. Testmetoder er i dag så følsomme, at selv langt lavere niveauer vil kunne måles.
Bly er et giftigt tungmetal, som ophobes i mennesker og i naturen, og derfor kan selv små mængder være sundhedsskadelige. Bly påvirker centralnervesystemet, og derfor er især små børn, som er i udviklingsstadiet, meget udsat. Man ved, at eksponering for bly øger risikoen for nedsat intelligens, ADHD og skolefrafald. Desuden er bly forbundet med lidelser, der er almindelige hos ældre mennesker, f.eks. forhøjet blodtryk, nedsat nyrefunktion og nedsat hjernefunktion, muligvis ved eksponeringsniveauer, som kun er en anelse højere end dem, der påvirker hjernens udvikling hos børn (se note 1 og 2).
Cadmium er et giftigt tungmetal, hvorfor det er meget vigtigt at begrænse brugen så meget som muligt. Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium og det tager ca. 25-30 år før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen, samt mulighed for skade på barnet under graviditet.

Vedr. §6 stk. 2 og §9 stk. 2 Denne passage bør ikke indeholde en undtagelse fra grænseværdikravet for tungmetaller. Genanvendte materialer (eller delvis brug af genanvendte materialer) skal aldrig tælle over miljøog sundhedsforhold. Skadelige stoffer skal udfases af vores materialestrøm, bl.a. ved ikke at blive genanvendt i nye materialer.

Vedr. §7 stk. 3 Her beskrives fremlæggelsen af en rapport, ved overtrædelse af grænseværdi for tungmetalindhold. I denne sammenhæng bør der beskrives en passende sanktion ved gentagen overtrædelse – f.eks. bødestraf eller produktionsophør. Rapportaflæggelse er ikke tilstrækkeligt. Må overtrædelsen f.eks. foregå gentagne gange, blot der bliver leveret en rapport, uden yderligere straf?

Vedr. Bilag 2, punkt 1.3 Her kan formuleringen tolkes sådan, at så længe de skadelige stoffer er afgivet fra emballagen (ved afdampning, slid, afsmitning osv.), så må de godt have været der fra start. Skadelige stoffer bør ikke kun beskrives som et problem, hvis de er tilstede i affaldsleddet. Punkt 3.4 Svag/forkert formulering. Udtrykket ”det meste af..” bør specificeres. Og der er stadig stor usikkerhed om, hvorvidt bionedbrydeligt materiale overhovedet bliver nedbrudt tilstrækkeligt til ikke at være et miljøproblem. Desuden bliver bionedbrydelig emballage ikke til kompost.

Vedr. Bilag 5, sidste sætning Udtrykket ”der i det store hele svarer til dem” er for upræcist. Dette bør specificeres meget nøje da det er menneskers sund og miljøtilstande der er på spil. Endelig bør der også indføres krav i bekendtgørelsen, som omhandler emballage ved nethandel.

Note 1: European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA J 2010; 8: 1570

Note 2: Grandjean F; Even low-dose lead exposures is harzardeous; The Lancet; Vol 376 September11, 2010