Rådet for Grøn Omstilling er enig i at man lægger afgørende vægt på, at godkendelsesperioden for stofferne clodinafop, epoxiconazol, fenpyroximat, mepanipyrim og rimsulfuron ikke forlænges.

Flere af de øvrige aktive stoffer har egenskaber som kan føre til, at de ikke længere bør godkendes.

Vi vil derfor endnu engang påpege at det er uacceptabelt at tidsplanen for revurderingerne ikke kan overholdes. Rådet for Grøn Omstilling vil opfordre til at man fra dansk side fremhæver at det i EU-revurderingsprogrammerne skal sikres, at der afsættes de nødvendige resurser til at revurderingerne er rettidige.

Ud over de stoffer Rådet for Grøn Omstilling tidligere har udpeget som potentielt problematiske, og som er citeret i rammenotatet, tilføjer vi fungicidet ziram. Dette stof kan vise sig at være mutagent. Det er toksisk over for fugle, fisk og akvatiske invertebrater. Det kan også have en moderat effekt på bier.

Den lange liste over mikrobiologiske pesticider i AIR III-programmet, som ønskes forlænget uden evaluering, finder vi også problematisk. Vi undrer os over om det kan skyldes at firmaerne ikke kan levere de nødvendige data.