Rådet for Grøn Omstillings bemærkninger til forlængelse af godkendelsen af acrolein som biocid i produkttype 12 (Rammenotat M 39-20)

Acrolein bruges som biocid mod slim, men anvendes også som herbicid. Stoffet er meget giftigt for pattedyr og kan muligvis være kræftfremkaldende. Det er flygtigt og vil kunne indtages ved indånding. Stoffet er meget mobilt i jord, således at det kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.

Det oplyses i rammenotatet at ansøgningen om fornyet godkendelse er indsendt til Tjekkiet, men da Tjekkiet har meddelt Kommissionen, at en fuld evaluering er nødvendig, kan evalueringen om fornyelsen ikke nås før den nuværende udløbsdato for godkendelsen (31. august 2020). Der er derfor lagt op til en forlængelse på 2½ år til gennemførelse af den fulde evaluering. Rådet for Grøn Omstilling anbefaler at evalueringen af stoffet fremskyndes. Vi anbefaler et midlertidigt forbud, såfremt dette er muligt. Hvis ikke udsendes advarsler til brugerne om sundhedsrisikoen ved anvendelse af stoffet.

Bemærkninger til forlængelse af godkendelsen af creosot som biocid i produkttype 8 (Rammenotat M 40-20)

Ifølge rammenotatet er creosot klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B samt opfylder kriterierne for at være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB). Aktivstoffet er optaget som godkendt aktivstof i træbeskyttelsesmidler (produkttype 8), og der foreligger en ansøgning om fornyet godkendelse. Ansøgningen om fornyet godkendelse er indsendt til UK i 2016, og UK har tidligere meddelt Kommissionen, at en fuld evaluering er nødvendig. Derfor er udløbsdatoen tidligere udskudt med 2,5 år fra 30. april 2018. Ved UK’s udtræden af EU er evalueringsarbejdet blevet overtaget af Polen. Polen har meddelt Kommissionen, at evalueringen om fornyelsen ikke nås før den nuværende udløbsdato for godkendelsen (31. oktober 2020).

Den danske regering vil stemme imod forlængelsen. Rådet for Grøn Omstilling tilslutter sig denne indstilling.

Bemærkninger til ikke-optagelse af aktivstofferne listet herunder (Rammenotat M 41-20)

 • Myresyre (produkttype 11, 12)
 • Permyresyre: genereret af myresyre og hydrogenperoxid  (produkttype 3, 5, 6, 12)
 • Pereddikesyre: genereret af 1,3-diacetyloxypropan-2-yl-acetat og hydrogenperoxid (produkttype 4),
 • Pereddikesyre: genereret fra tetraacetylethylendiamin (TAED) og natriumperborat monohydrat (produkttype 3)
 • Pereddikesyre: genereret ved perhydrolyse af N-acetylcaprolactam med hydrogenperoxid i basisk miljø (produkttype 2)
 • Symclosen (produkttype 12)
 • Natrium-2-biphenylat (produkttype 4, 6, 7, 9 , 10, 13),
 • Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5- thiadiazin-2-thion (dazomet) (produkttype 6, 12)
 • Natriumdichlorisocyanuratdihydrat (produkttype 12)
 • Troclosennatrium (produkttype 12)
 • Formaldehyd afgivet fra (ethylendioxy) dimethanol (reaktionsprodukter af ethylenglycol og paraformaldehyd (EGForm)) (produkttype 2)
 • Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) (produkttype 2)
 • Aktivt brom genereret af ozon og bromid af naturlig vand og natriumbromid (produkttype 2)
 • Hydrogenperoxid afgivet fra natriumpercarbonat (produkttype 5)
 • Pyrethriner og pyrethroider (produkttype 18, 19)
 • Chlordioxid genereret ved elektrolyse af natriumchlorid (produkttype 2, 3, 4, 5, 11, 12)
 • Chlordioxcid genereret af natriumchlorit og natriumpersulfat (produkttype 12)
 • 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) (produkttype 3)
 • Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid (produkttype 12)
 • Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af magnesiumchloridhexahydrat (produkttype 2)
 • Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af kaliumchlorid (produkttype 2, 4)
 • Aktivt chlor genereret af natriumchlorid og pentakalium- bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat) og sulfaminsyre (produkttype 2, 3)
 • Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af saltsyre (produkttype 2, 4, 5)
 • Akstrakt af Chrysanthemum cinerariaefolium (produkttype 18)
 • Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat (produkttype 1), sølvzeolit (produkttype 5)
 • Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid med en gennemsnitlig antalsmiddelmolekylvægt (Mn) på 1415 og en gennemsnitlig polydispersitet (PDI) på 4,7 (PHMB (1415; 4,7)) (produkttype 3, 9, 11)

Rådet for Grøn Omstilling er enig i ikke-godkendelsen af de nævnte biocider. Da nogle af stofferne finder anvendelse i andre produkttyper, hvilket kan indebære en risiko for skader på sundhed og miljø, bør der ske en gennemgang af disse anvendelser for at forebygge skader på sundhed og miljø.