Indledningsvis vil vi bemærke, at det selvfølgelig er beklageligt, at EU-reguleringen (Ecodesign-direktivet) i denne sammenhæng fører til en lempelse af den danske lovgivning for små fyringsanlæg. Vi har sammen med de tyske myndigheder gjort indsigelse imod en lignende lempelse af den tyske lovgivning. Sagen er endnu ikke afgjort. Hvis sagen falder ud til Tysklands fordel, så bør Danmark bede om en lignende dispensation og rulle lempelsen tilbage.

Når det så er sagt, så ærgrer det Rådet for Grøn omstilling rigtig meget, at man ikke fra politisk side har udnyttet ændringen af bekendtgørelsen til samtidig at indføre en væsentlig stramning – særligt på følgende områder:

1) Fjernet undtagelserne i bekendtgørelsens Kapitel 2, så den fulde bekendtgørelse finder anvendelse på alle fyringsanlæg. Der er intet miljømæssigt belæg for undtagelserne.

2) Tilføjet muligheden for, at kommuner kan forbyde opvarmning med fast brændsel, såfremt et flertal i bystyret ønsker det, så kommunerne kan beskytte borgerne imod helbredsskadelig røg.

3) Tilføjet et krav om, at kommuner ved ejerskifte af boliger skal informere den nye boligejer (via e-boks), om udendørs forurening og indeklimaforurening fra brændefyring samt info om, at træ ikke er CO2-neutralt og bidrager væsentligt til global opvarmning grundet røgens sodpartikler.

Til trods for, at kravene i Ecodesign-direktivet er totalharmonisering, så stiller det fortsat medlemsstaterne frit i forhold til miljøafgifter. Det er derfor oplagt straks at få indført høje afgifter på fyringsenheder, der ikke opfylder det Nordiske Miljømærke Svanen. Dette vil mere end afbøde lempelserne i Ecodesign-direktivet. Samtidig bør Danmark arbejde for en væsentlig stramning af grænseværdierne i næste revision af Ecodesign-direktivet, så der fremover kommer partikelfiltre på nye små fyringsanlæg (ligesom der er partikelfiltre på alle nye dieselbiler). I det nye tyske miljømærke stilles partikelantalskrav ligesom det har været gjort for dieselbiler de sidste 10 år, hvilket betyder, at brændefyringsenheder i Tyskland fremover kun får miljømærke, hvis de har effektiv røggasrensning. Røggasrensning for brændefyringsenheder skal være obligatorisk i Ecodesign-direktivet ligesom røggasrensning længe har været obligatorisk på nye biler solgt i EU. Yderligere oplysninger