Rådet for Grøn Omstilling vil gerne takke for invitationen til at give høringssvar til ovennævnte lovforslag og er glade for, at Miljø- og Fødevareministeriet har fokus på at reducere luftforureningen fra brændefyring.

Rådet for Grøn Omstilling har dog følgende forslag, der kan forbedre lovforslaget markant:

1) Forslaget bør omfatte alle brændefyrede ildsteder (også pejse, masse-ovne, brændekedler, pillefyr m.v.) og halmfyr uafhængigt af alder. Men ønskes et antikt ildsted eller en masseovn bevaret som en del af husets atmosfære, så skal dette være muligt ved f.eks. at afproppe skorstenen, så ildstedet ikke kan anvendes, hvorefter der f.eks. kan integreres en elektrisk anordning i ovnen, så den fortsat giver hygge og stemning.

2) Det skal ikke være muligt at udskifte ældre brændefyrede ildsteder til nyere modeller, da selv de bedste nye miljømærkede brændeovne/ pejse-indsatser under helt optimale laboratorieforhold forurener 10-20 gange mere pr. GJ end de gamle lastbiler, der nu bliver forbudt i landets miljø-zoner d. 1. juli 2020. Nye ildsteder løser således ikke forureningsproblemet. I stedet bør være krav om at skrotte brændefyrede ildsteder ved ejerskifte. Ildstederne kan dog udskiftes med ”gasbrænde-ovne” eller ”el-brændeov-ne”. Evt. kan brændeovne produceret efter 2017 tillades, såfremt der mon-teres et typegodkendt partikelfilter, som fjerner min. 90 procent af partikel-forureningen (både fine partikler og ultrafine partikler).

3) I lovforslaget bør i alle tilfælde indføres, at den nye ejer ved ejerskifte får link (via e-boks) til uafhængig information fra Miljøstyrelsen (kvalitetssik-ret af DCE), der tydeligt angiver, hvor meget en ny brændeovn forurener med fine partikler sammenholdt med andre varmekilder og gamle lastbiler (se eksempel på info i bilag 1), samt info om risikoen for alvorlig indeklima-forurening selv fra nye miljømærkede brændeovne. Ligeledes bør informe-res om, at træ ikke er CO2-neutralt og om global opvarmning fra røgens sodpartikler.

Bilag 1 Eksempel på simpelt info om luftforureningen fra brændefyring, der bør gives til den nye ejer ved ejerskifte. Desuden bør risikoen for høj indeklimaforurening selv fra nye miljømærkede brændeovne understreges. Logikken i at informere er, at kun de færreste ville bruge brændeovne, hvis de vidste hvor meget de forurenede.