Fødevarer og bioressourcer

Landbruget har brug for løsninger, der skaber udvikling, sikrer biodiversiteten og mindsker presset på klima og miljø − samtidig med, at der produceres fødevarer af høj kvalitet

0%
af Danmarks samlede landbrugsareal bruges til at dyrke fødevarer
0%
af arealet bruges til at dyrke foder til husdyr
0%
af de danske drivhusgasudledninger kommer fra landbrugssektoren

Landbrug dækker mere end 60 pct. af vores landareal, hvilket gør Danmark til Europas mest intensivt dyrkede land. Landbrugssektoren står for mere end 25 pct. af de danske drivhusgasudledninger, mens udledningerne fra landbrug, skov, gartneri og fiskeri forventes at stige til 45 pct. i 2030.

Udover at lægge beslag på store arealer, er Danmarks animalske produktion også afhængig af en stor import af kunstgødning og dyrefoder såsom soja. Derudover udleder den nuværende landbrugsproduktion drivhusgasser og næringsstoffer langt over miljøets tålegrænser. Det skaber store miljøproblemer f.eks. i vandmiljøet, hvor kun ca. fem pct. af danske kystvandsområder er i god økologisk tilstand.

Vores mål

Den situation skal vi have vendt. Natur, miljø og økonomi behøver ikke være hinandens modsætninger, men kan i stedet gå hånd i hånd for at skabe et miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt landbrug. Samtidig kan biomasse fra landbruget, såsom halm, græs og gylle, spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvis den anvendes rigtigt, og hvis vi planlægger vores anvendelse af Danmarks begrænsede areal fornuftigt.

Det er vigtigt, at landbruget bidrager til kampen for at få nedsat Danmarks udledning af drivhusgasser, hvis vi skal leve op til vores andel af Paris-aftalen. I Rådet for Grøn Omstilling arbejder vi derfor for mere skånsomme dyrkningsmetoder, at der oplagres stadig mere kulstof i jord og biomasse og at økologien og principperne i økologisk dyrkning bliver mainstream i hele det danske landbrug. Vi skal ændre forbrugsvaner og kost til fordel for flere vegetabilske fødevarer frem for kød, og omfanget af den nuværende intensive animalske produktion skal begrænses – både set i lyset af klimakrisen og de planetære grænser.

Vejen mod et landbrug et balance

I Rådet for Grøn Omstilling søger vi muligheder for synergier og fælles løsninger med landbrugere, forskere, politikere og andre interessenter i Danmark og i EU.

Vejen mod et landbrug i balance kræver innovation og ambitiøs regulering i Danmark. Samtidigt sætter EU miljø og klima højt på dagsorden og fastsætter ofte overordnede mål og reguleringer, som medlemslandene skal efterleve. Derfor er Rådet for Grøn Omstilling involveret i debat og politikudvikling på landbrugs- og fødevareområdet både herhjemme og i Bruxelles. På den måde er vi med til at sikre, at vi tager de rigtige skridt mod et mere bæredygtigt fødevaresystem, EU’s målsætninger og den nødvendige reduktion i dansk landbrugs drivhusgasudledning på 55-65 pct. frem mod 2030.

De vigtigste politiske tiltag

Rådet for Grøn Omstilling mener, at Regeringen bør:

 • 1

  1. Accelerere omlægning af landbrugsjord – lavbundsjordene skal vådlægges, ådale bør i vid udstrækning ekstensiveres og omlægning til skov og natur skal forøges.

 • 2

  2. Indføre en ensartet klimaafgift på mindst 750kr/t CO2e for landbrugsproduktionen – kombineret med en forbrugsafgift på de mest klimabelastende fødevarer såsom kød, ost og smør.

 • 3

  3. Arbejde for, at landbrugsstøtten i højere grad går til natur-, miljø- og klimaformål – herunder en udfasning af den direkte hektarstøtte frem mod 2034.

 • 4

  4. Arbejde for at EU’s landbrugssektor bliver en del af EU’s kvotehandelssystem– så der sikres reduktioner i den sidste store uregulerede sektor i EU.

 • 5

  5. Indføre et loft for udledning af kvælstof til vandmiljøet – så vi holder os inden for vandmiljøets tålegrænser og opfylder vandrammedirektivet.

 • 6

  6. Indføre en afgift på import af næringsstoffet fosfor – der dækker både den omfattende foderimport (særligt soja) og fosforkunstgødning.

 • 7

  7. Indføre en afgift på fossilt baseret kvælstofkunstgødning – vi skal anvende mindre kunstgødning, og den gødning der anvendes.

 • 8

  8. Understøtte økologi og regenerativt landbrug bedre – fx via landbrugsstøtten, så vi udfaser brugen af pesticider, styrker jordens mikrobielle liv og klimarobusthed, lagrer kulstof bedre og reducerer udledning af næringsstoffer.

 • 9

  9. Lade de offentlige køkkener gå foran i, at øge efterspørgslen på plantebaserede fødevarer såsom bælgfrugter – Fx ved at indføre et overordnet CO2-reduktionsmål for offentlige indkøb, der kan bidrage til at reducere de offentlige køkkeners udledninger.

Kontakt

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk

Trine Langhede

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1931
trinel@rgo.dk

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Fokus

Projekter

Publikationer

Læs mere