I pagt med de planetære grænser

Vi står lige nu i en alarmerende situation, hvor seks ud af jordens ni planetære grænser er overskredet. Løsningen er at sætte hårdt ind på at omstille vores økonomi og mindske vores ressourceforbrug, så vi på ny agerer inden for jordens bæreevne

0
kloder er nødvendige for at dække det årlige globale ressourceforbrug.
0
kloder er nødvendige for at dække det ressourceforbrug vi har i Danmark
0
Seks ud af jordens ni planetære grænser er overskredet.

Globalt set forbruger vi hvert år ressourcer svarende til 1,7 jordkloder. I Danmark påkræver vores ressourceforbrug svarende til over fire jordkloder.

Det overforbrug kommer med en stor regning, når man kigger på klodens miljøtilstand, som i den grad er præget af kriser og ubalancer. Vi står lige nu i en alarmerende situation, hvor seks ud af jordens ni planetære grænser er overskredet. Det betyder, at vi på seks områder nu er nået ud over grænsen for, hvad menneskets aktivitet “sikkert” kan tillade sig uden at påvirke det globale økosystem negativt – med risiko for at fremmane dramatiske ændringer i den globale miljøtilstand. Ud af de ni planetære grænser, som er afgørende for, at det globale økosystem kan trives, har vi i dag overskredet biodiversitet, forurening, klima, udslip af reaktivt kvælstof og fosfor til miljøet, vores arealanvendelse og herunder hvor meget skov vi fælder samt vores forbrug af ferskvand. Det er ikke holdbart, hvis vi også i fremtiden ønsker en natur, et klima og et økosystem i balance.

Vores mål

Rådet for Grøn Omstilling arbejder målrettet for, at vi både i Danmark, EU og globalt igen kommer i pagt med planetære grænser og omstiller vores økonomi og forbrug, så vi agerer inden for jordens bæreevne. Vores ambition er, at Danmark i 2040 har nedbragt et ressourceforbrug, så det ligger indenfor de planetære grænser. Vi skal give mere til naturen, end vi tager. Det kræver langt mere ambitiøs politisk handlekraft og konkrete beslutninger, der adresserer de primære årsager til jordens ubalance: vores overforbrug.

Bæredygtigt forbrug: De seks vigtigste politiske tiltag

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for, at regeringen tager følgende initiativer:

 • 1

  1. Hæv Danmarks klimamål til minimum 80 procent CO2-reduktion i 2030 og sæt et reduktionsmål for vores globale klimaaftryk på minimum 50 procent i 2030. Det er afgørende for, at Danmark lever op til EU’s energi- og klimakrav og levere sin del af Parisaftalen og dermed bidrager til at mindske klimakrisens negative effekter på jordens økosystem.

 • 2

  2. Udform et bindende reduktionsmål for vores ressourceforbrug. Ressourceoverforbrug er en kæmpe klimaudfordring, som skal adresseres politisk, hvis vi skal lykkes med klimaomstillingen. Derfor er der brug for konkrete målsætninger, strategi og handlingsplaner, som kan bane vejen for en cirkulær omstilling af Danmark. Der bør etableres et uafhængigt ressourceråd, der på ressourceområdet kan spille samme rolle som Klimarådet gør i klimapolitikken.

 • 3

  3. Vedtag en bred grøn afgiftsreform, som sikrer de økonomiske incitamenter, der er nødvendige for i rette tempo at reducere overforbruget af jordens ressourcer – på tværs af sektorer som byggeri, landbrug, transport, industri og energi.

 • 4

  4. Formuler en samlet arealstrategi, der med fokus på planetære grænser og bæredygtighed skaber bedre rammer for natur, biodiversitet, udbygning af vedvarende energi og en langt mere bæredygtig landbrugsproduktion.

 • 5

  5. Udfas af biomasse i 2035. Der skal laves en udfasningsplan, så afbrænding af biomasse udfases senest i 2035, som i dag har store klimakonsekvenser, men også store konsekvenser for natur og biodiversitet.

 • 6

  6. Fremlæg ambitiøs grøn landbrugspolitik – som inkluderer en høj CO2 afgift, konkrete mål for omlægning fra animalsk produktion til vegetabilsk produktion og højere afgifter på importeret fosfor med henblik på at fremme recirkulering og begrænse forurening og kvælstofstab. Ambitionen bør være at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

 • 7

  7. Gå forrest i forhold til at løse kemikaliekrisen og indføre forbud mod de mest skadelige kemikalier og desuden indføre høje kemikalieafgifter, som kan være med til at begrænse forbruget af skadelige kemikalier på tværs af brancher.

Projekter

Publikationer

Læs mere